STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Vad är skyddsarrangemang

Vad är skyddsarrangemang

Med skyddsarrangemang (nuclear security) avses skydd av kärntekniska anläggningar, kärnmaterial och strålkällor mot lagstridig verksamhet.

Lagstridig verksamhet kan ha avsevärda konsekvenser för

 • samhället
 • ekonomin
 • hälsan
 • miljön.

Med lagstridig verksamhet avses avsiktlig verksamhet eller avsiktliga åtgärder som syftar till att

 • orsaka skada genom användning av kärnämnen eller andra radioaktiva ämnen eller hot om detta
 • äventyra säkerheten i kärnanläggningar eller vid användning av strålning
 • äventyra oangripligheten hos kärnmaterial eller kärnavfall
 • äventyra oangripligheten hos strålkällor
 • orsaka annat direkt eller indirekt hot mot kärn- och strålsäkerheten
 • orsaka skada på kärnanläggning, kärnmaterial eller kärnavfall på grund av oaktsamhet
 • orsaka skada på strålkällor på grund av oaktsamhet.

Skyddsarrangemangen skyddar förutom mot avsiktliga åtgärder även mot skador som uppkommer på grund av oaktsamhet eller obetänksamhet.

De olika delarna av skyddet är att förebygga, upptäcka och fördröja lagstridig verksamhet, samt respons på lagstridig verksamhet.  Responsen på lagstridig verksamhet innebär att stoppa verksamheten, hantera situationen samt att förhindra och begränsa påföljderna.

Verksamhetsutövare inom kärnenergi och användning av strålning deltar i skyddsarrangemangen. De har också det primära ansvaret för skyddsarrangemangen. Andra deltagare är olika behöriga myndigheter, som STUK, polisen, räddningsväsendet, Tullen, gränsbevakningen, försvarsmakten och trafiksäkerhetsmyndigheterna. Även medborgarna har en roll i säkerhetsarrangemangen. De väntas vara aktiva och vid behov underrätta myndigheterna.

Skyddsarrangemangen omfattar

 • organisatoriska arrangemang: organisation, ledningssystem, säkerhetskultur
 • tekniska arrangemang: strukturella hinder, säkerhetskontroll- och larmsystem, övrig utrustning
 • funktionella arrangemang: övervakning utförd av säkerhetsorganisationen, respons vid hotfulla situationer, verksamhetsutövarens arrangemang för att anordna myndighetsinsatser
 • datasäkerhet.

Skyddsarrangemangen är en global angelägenhet, där internationell samverkan är nödvändig.

Lär känna terminologin

Strålkälla

Radioaktivt ämne (även radioaktivt avfall) eller strålningsalstrande apparat

Strålningsalstrande apparat

En apparat som alstrar strålning med hjälp av elektricitet eller som innehåller ett radioaktivt ämne

Kärnmaterial

Kärnämne eller annat kärnmaterial

Kärnämne

Ett särskilt klyvbart ämne (uran-233, uran-235, plutonium-239) eller utgångsmaterial (naturligt uran, utarmat uran, torium)

Annat kärnmaterial

Vissa ämnen, apparater, utrustning, datamaterial och avtal relaterade till användning av kärnenergi

Användningsplats för strålning

Platser där strålkällor används eller lager för dessa, inklusive lager eller slutdeponering av radioaktivt avfall

De tre S:en: Safety, security, safeguards

För att användning av kärnenergi och strålning ska accepteras i samhället, ska det vara säkert (safety), skyddat mot lagstridig verksamhet (security) och fredligt (safeguards). Medborgarna ska kunna lita på att myndigheterna och verksamhetsutövarna ser till detta.

STUKs verksamhetsidé är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar. För att fullfölja verksamhetsidén behövs samtliga tre S (3S): safety, security, safeguards (säkerhet, skyddsarrangemang, kontroll av kärnmaterial).

Kontakt

Kontakt