STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Förebyggande av lagstridig verksamhet

Förebyggande av lagstridig verksamhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar kärn- och strålsäkerheten i Finland. Som en del av detta övervakar STUK även skyddsarrangemangen hos verksamhetsutövare inom kärnenergi och användning av strålning för lagstridig och annan för kärn- och strålsäkerheten farlig verksamhet samt beredskapsarrangemang till exempel med hjälp av granskningar.

STUK sörjer för verkställandet av den nationella kärnämneskontrollen, som utförs för att förhindra spridningen av kärnvapen, kärnvapenmaterial och kärnvapenteknologi och som också omfattar känslig information och teknologi.

STUK upprätthåller ett register över strålkällor och den nationella centrala bokföringen för kärnmaterial.

Datasäkerhet är en del av skyddsarrangemangen, och utvecklingen av dess övervakning är en aktuell fråga. Datasäkerhetens betydelse ökar eftersom användningen av datanät, datakommunikationsnät och programmerbara automationssystem ökar. Dessutom kompliceras miljön och rutiner för hanteringen av datasäkerhet på grund av till exempel leverantörs- och underleverantörsnätverk.

Krav på skyddsarrangemang i lagstiftningen och STUKs föreskrifter

Allmänna förpliktelser beträffande skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi finns i kärnenergilagen (990/1987) och i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi (Y/3/2016). Även internationella avtal som Finland ingått, andra avtalsarrangemang mellan regeringar samt förbindelser som Finland gett medför förpliktelser.

Enligt kärnenergilagen (990/1987, 7 l §) ska skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi baseras på hotbilder beträffande användning av kärnenergi och analyser av skyddsbehov. Enligt Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi (Y/3/2016) ska planeringen av skyddsarrangemang grunda sig på hot som påverkar planeringsgrunderna, analyser av de risker som är förenade med den verksamhet som ska skyddas och de skyddsbehov som bedöms föreligga utgående från analyserna. I förordningen anges även allmänna principer för planeringsgrunderna för skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi.

STUK ställer detaljerade skyddsarrangemangskrav på kärnanläggningar och kärnmaterial i dokumentet om hot som påverkar planeringsgrunderna och i YVL-direktiven som gäller kärnanläggningar.

Bestämmelser om skyddsarrangemang vid användning av strålning finns i strålsäkerhetslagen (859/2018). Till exempel ska verksamhetsutövaren enligt strålsäkerhetslagens 67 § skydda strålkällor som kräver säkerhetstillstånd mot lagstridig verksamhet, försvinnande och annan hantering av utomstående på användnings- och förvaringsplatserna. Dessa skyddsarrangemang ska vara tillräckliga med tanke på riskerna som verksamheten och strålkällorna för med sig, och de måste bilda en förenlig helhet med åtgärderna som gäller strålsäkerheten.

Till skyddsarrangemangen hör till exempel utarbetning av en säkerhetsplan som beaktar strålkällornas risker och som hålls uppdaterad, skyddande av strålkällor med strukturella hinder och med personalens närvaro, regelbunden kontroll av strålkällans läge, användning av passagekontroll och andra tekniska övervakningsåtgärder samt begränsning av tillträde till material som gäller strålkällor och skyddsarrangemang.

Krav på skyddsarrangemang beträffande strålkällor finns i STUKs föreskrift S/3/2018: STUKs föreskrift om skyddsarrangemang för strålkällor som kräver säkerhetstillstånd. I föreskriften delas strålkällorna in i tre kategorier i enlighet med följderna av lagstridig verksamhet som riktas mot dem. Ju större de potentiella följderna är, desto striktare är kraven. Till exempel kräver användning av slutna strålkällor med hög aktivitet alltid en separat plan för skyddsarrangemang.

STUK övervakar att kraven uppfylls med hjälp av granskningar som utförs på platser där strålning används samt granskar verksamhetsutövarnas planer för skyddsarrangemang.

Hot som påverkar planeringsgrunderna – Design Basis Threat (DBT)

Ett hot som påverkar planeringsgrunderna definierar en hotbild som används som basis för krav, planering och bedömning av skyddsarrangemang som ligger på verksamhetsutövarens ansvar.