STUK deltar i kärnkraftverkens tillståndsprocesser

STUK deltar i kärnkraftverkens tillståndsprocesser

Det är inte tillåtet att använda kärnenergi utan ett särskilt tillstånd.

När en ny kärnteknisk anläggning planeras ska man först utarbeta en miljökonsekvensbedömning (MKB). Sedan kan sökanden ansöka om principbeslut, därefter byggnadstillstånd och till sist driftstillstånd. STUKs uppgift är att övervaka att säkerhetskraven för projektet uppfylls samt att utarbeta bedömningar och utlåtanden om projektets säkerhet i tillståndsprocessens olika skeden.

De viktigaste tillståndsfaserna under en kärnteknisk anläggnings livscykel

De viktigaste tillståndsfaserna under en kärnteknisk anläggnings livscykel

Parter som deltar i tillståndsprocessen

Parter som deltar i tillståndsprocessen