STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

STUK deltar i kärnkraftverkens tillståndsprocesser

STUK deltar i kärnkraftverkens tillståndsprocesser

Det är inte tillåtet att använda kärnenergi utan ett särskilt tillstånd.

När en ny kärnteknisk anläggning planeras ska man först utarbeta en miljökonsekvensbedömning (MKB). Sedan kan sökanden ansöka om principbeslut, därefter byggnadstillstånd och till sist driftstillstånd. STUKs uppgift är att övervaka att säkerhetskraven för projektet uppfylls samt att utarbeta bedömningar och utlåtanden om projektets säkerhet i tillståndsprocessens olika skeden.

De viktigaste tillståndsfaserna under en kärnteknisk anläggnings livscykel

De viktigaste tillståndsfaserna under en kärnanläggnings livscykel är miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), lämplighetsutredningar, principbeslut, beredningsfas, byggnadstillstånd, byggande, drifttillstånd och drift.

Parter som deltar i tillståndsprocessen

Det är statsrådet som bestämmer om kärnkraftverkens tillståndsprocesser. Riksdagen bekräftar principbeslutet. Den som söker tillstånd lämnar in sin ansökan hos arbets- och näringsministeriet som administrerar beredningen. STUK övervakar den sökande och ger ett säkerhetsutlåtande om tillståndsansökan med hjälp av expertorganisationer och kärnsäkerhetsdelegationen. Kärnkraftindustrin skapar säkerhetsdokumenten för den sökande. STUK och förläggningsorten har vetorätt vid beviljande av tillståndsansökan. Under beredningsprocessen begärs utlåtanden även från allmänheten, andra myndigheter och expertorganisationer.