Om STUK

Verksamhetsidé och värden

Verksamhetsidé och värden

Syftet med STUK:s verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

Med hjälp av de mål som ställs upp i strategin säkerställer vi att STUK:s verksamhetsidé förverkligas i den snabbt och kraftigt föränderliga verksamhetsmiljön.

Vår verksamhet styrs av fyra värden:

  • Sakkunskap
  • Öppenhet
  • Mod
  • Samarbete

Värden

Sakkunskap

Vår verksamhet grundar sig på individernas och organisationens högklassiga kompetens samt forskningsresultat. I vårt arbete är det nödvändigt att kunna betrakta saker och ting som helheter och att kontinuerligt utveckla sin kompetens.

Öppenhet

Vi agerar på ett transparent och ärligt sätt i all interaktion. Vi är öppna för nya idéer och verksamhetssätt. Vi vill informera tydligt om vår verksamhet och säkerhetsfrågor.

Mod

Vi förnyas och vågar prova olika sätt att arbeta. Vi tar upp även svåra frågor och söker lösningar på dem. Vi bär ansvaret för våra beslut och drar lärdom av våra misstag.

Samarbete

Det är enklare att nå målen genom samarbete än ensam. Samarbetet grundar sig på förtroende, interaktion och respekt för vars och ens arbete. Vi inkluderar intressentgrupperna i beredningen av ärenden.