Om STUK

Strategisk utveckling av STUK:s övervakning – Effektiv övervakare

Strategisk utveckling av STUK:s övervakning – Effektiv övervakare

Vi ställde upp ambitiösa mål i STUK:s strategi i början av 2018 för att utveckla övervakningen. Vårt samhälleliga mål är ansvarstagande aktörer och ett strålsäkert Finland. Det som är avgörande för att en verksamhet och säkerhet ska hålla hög kvalitet är inte i första hand myndigheternas övervakning utan organisationernas, företagens och människornas ansvarsfulla arbete och goda rutiner. Det är myndigheternas uppgift att stödja ansvarstagandet och vi utvecklar därför riskmedvetenheten om övervakningen, rutinerna och de kundorienterade digitala myndighetstjänsterna. Nöjda tjänstemän, en förståelse för helheterna, flexibla och effektiva arbetssätt och en balanserad ekonomi är förutsättningar för att detta ska lyckas.

Samhällsmål, produktivitetsmål och resursmål

STUK:s strategiska mål är indelade i mål som gäller STUK:s resurser, resultatmål och samhälleliga mål. Mer information i Strategiska mål -sidan. /web/sv/om-stuk/stuk-s-strategi-2018-2022/strategiska-mal

Kundorienterad och förberedande övervakning äventyrar inte säkerheten

Vi vill och vi ser till att aktörer som använder strålning i Finland är pålitliga, kompetenta och motiverade att bära sitt ansvar om strål- och kärnsäkerheten. Säkerhetsregelverket samt STUK:s övervakning och myndighetstjänsterna måste styra och uppmuntra aktörerna i rätt riktning. Samtidigt måste vår övervakning effektivt identifiera aktörer, vars verksamhet har brister eller uppvisar tecken på risker och rätta till missförhållanden.

Vårt mål är att utveckla STUK:s myndighetstjänster genom att göra dem mera kundorienterade och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder i en större utsträckning. Syftet med att fokusera mer på riskerna vid övervakningen är att ta större hänsyn till aktörernas goda egenkontroll och i stället rikta myndighetsövervakningen till aktörer eller områden som uppvisar tecken på en bristfällig verksamhet. Av denna anledning utvecklar vi även övervakningsdatans användbarhet och ett kunskapsbaserat ledarskap.
 

Utvecklingen kräver förändringar i myndighetsarbetets grundläggande strukturer. De viktigaste av dessa är:

Strategisk utveckling av STUK:s övervakning – Effektiv övervakare Utvecklingen kräver förändringar i myndighetsarbetets grundläggande strukturer

Strategisk utveckling av STUK:s övervakning – Effektiv övervakare: Resultat genom myndighetssamarbete

Det räcker inte enbart med de förändringar som görs i STUK:s övervakning för att uppnå målet utan aktörerna måste ta vara på möjligheten och göra sitt. Vi kommer att engagera nödvändiga intressentgrupper i utvecklingsarbetet.

Resultat genom myndighetssamarbete

Vi vill i enlighet med statsförvaltningens mål använda nuvarande myndighetstjänster och övervakningslösningar eller utveckla dessa i samarbete med andra av statens ämbetsverk. Vi är övertygade om att gemensamma eller enhetliga myndighetstjänster och övervakning enligt principen ”allt från ett ställe” underlättar för aktörerna och gör det enklare att tillgodogöra sig information. STUK har gemensamma övervakningskunder med till exempel Tukes, Valvira, regionförvaltningsverken och de kommunala myndigheterna. Strålningsrelaterade frågor utgör en mycket liten del av helheten för en del av aktörerna och det skulle därför underlätta för aktörerna att kunna sköta sina myndighetsärenden på ett ställe.   

Vi samarbetar redan nu med flera myndigheter eller ämbetsverk i olika former och vi är intresserade av nya samarbetsmöjligheter.

Den strategiska utvecklingen av övervakningen gäller följande av STUK:s övervakningsområden:

  • Tillsyn av kärnkraftverk och övrig användning av kärnenerg
  • Användning av strålning inom hälso- och sjukvården
  • Användning av strålning inom industrin
  • Övervakning av naturlig strålning (bl.a. övervakning av radonhalten på arbetsplatser och NORM-övervakning inom industrin)
  • Övervakning av showlasrar och användning av annan icke-joniserande strålning (bl.a. skönhetsvård)

Myndighetsövervakningen består, men utvecklas

Hörnstenen i myndighetsarbetet är alltid lagstiftningen som bl.a. fastställer principerna om god förvaltning samt varje myndighets uppgifter, befogenheter och delvis även verksamhetsformer. Vi strävar efter en så bra effektivitet som möjligt genom vårt arbete, dvs. mest valuta för samhällets pengar.

Vi grundar övervakningen på antagandet att våra kunder är pålitliga och ansvarsfulla. Vid behov ger vi råd, handledning och hjälper kunderna att ta ansvar. Vi kan inte kontrollera allt, därför fokuserar vi allt mer på bedömningen av verksamhetsutövarens pålitlighet och ansvarsfullhet. I det här sammanhanget ger digitaliseringen och utnyttjandet av information och kunskap ständigt nya möjligheter för att utveckla träffsäkerheten för ett riskmedvetet myndighetsarbete. Vi är medvetna om att alla aktörer inte följer lagstiftningen och spelreglerna för en ansvarsfull verksamhet av någon orsak. Det är vår uppgift att hitta dessa aktörer och ingripa i deras verksamhet med de verktyg vi har till vårt.