Om STUK

Föränderliga verksamhetsmiljön

Föränderliga verksamhetsmiljön

STUK beaktar den föränderliga verksamhetsmiljön.

Förändringar i kompetens- och resursbehoven

Under strategiperioden ökar övervakningen, lagstiftningen i branschen reformeras, övervakningsobjekten förändras och ny teknik införs. De olika och ur finländsk synvinkel nya faserna i övervakningsobjektens livscykel innebär förändringar. Kommunikationsmiljön är allt mer krävande, och aktörsfältet inom statsförvaltningen förnyas.

Vi reagerar på ökningen av övervakningen genom att ändra på STUK:s sätt att utöva och inrikta övervakning. Utöver ändringen av verksamhetskulturen behöver vi ny och allt mer omfattande kompetens.

Nya verksamhetssätt

Arbetslivet förändras snabbare än någonsin. Det nya arbetslivet förutsätter att arbetsplatserna leds på rätt sätt, anpassar sig till förändringarna, uppnår resultat och beaktar både de anställdas och kundernas behov. Förändringen innebär att vi måste utveckla flexibla och effektiva arbetssätt och stärka våra anställdas välbefinnande.

Digitala tjänster och verktyg samt automatisering blir allt vanligare. Vi hos STUK ska identifiera deras effekter på säkerheten vid användning av strålning och kärnenergi samt möjligheterna att utöva övervakning på nya sätt och med nya verktyg.

Förändringar i kommunikationen

Kommunikationen, dess tempo och kanaler samt förväntningarna på kommunikationen förändras i rasande fart. Människorna har tillgång till en enorm mängd medieinnehåll och webbtjänster, som skapats av olika organisationer och personer och som tack vare bärbara enheter kan användas när och var som helst. Målgrupperna splittras då var och en väljer själv vad han eller hon vill följa. Utöver den information som de olika institutionerna erbjuder stöder man sig i allt högre grad på andra människors erfarenhetsbaserade kunskap. Det finns även innehåll som har skapats för att vilseleda läsarna och sprida felaktig information.

I den föränderliga kommunikationsmiljön strävar vi efter att lyssna på våra målgrupper och att ta deras behov i beaktande när vi kommunicerar samt att söka oss till de forum där de diskuterar. Vårt mål är att hjälpa människor att förstå vilka risker strålningen medför samt att bidra till att skapa ett samhälle som kan hantera störningar.

Säkerhetsläget i världen förändras

Den ojämna fördelningen av välfärden, klimatförändringen, olika regionala konflikter, de nya formerna av terrorism samt datanätens sårbarhet påverkar även STUK:s verksamhetsmiljö. Hoten är allt mer oförutsägbara och mångformiga, och vi måste förbereda oss på att störningar blir vanligare. Dessa förändringar påverkar även den upplevda tryggheten.

En av våra viktigaste uppgifter är att genom övervakning säkerställa att strålningen och kärnenergin används på ett säkert sätt. I samarbete med andra aktörer förbättrar vi samhällets beredskap mot olika strålningsolyckor samt dess förmåga att hantera störningar vid olyckor.

Administrativa förändringar

Förändringarna inom statsförvaltningen, såsom landskapsreformen, samt den ekonomiska situationen i Finland utmanar STUK att i samarbete med andra aktörer vidareutveckla sina verksamhetssätt. Vårt mål är att i enlighet med regeringens riktlinjer avveckla normer och byråkrati, både inom organisationen och i övervakningsarbetet.

I samband med förändringarna inom statsförvaltningen måste vi särskilt se till att STUK bevarar sitt oberoende och har tillräckliga resurser. Vi är aktivt med om att säkerställa att ansvaret för beredskapen vid strålrisksituationer samt rollerna under sådana situationer är tydligt fördelade mellan aktörerna inom statsförvaltningen. Vi satsar på att öva samverkan.