Om STUK

STUK:s strategi 2018-2022

STUK:s strategi 2018-2022

Målet för Strålsäkerhetscentralens verksamhet är att säkerställa strålsäkerheten för människor och miljö. Kunnig, motiverad och välmående personal, ansvarsfulla verksamhetsutövare, medborgare som förstår vilka risker strålningen medför samt ett samhälle som är förberett på störningar och kan hantera dem är förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.

Framgångarna i Finland garanterar att STUK även internationellt sett är en vägvisare inom strål- och kärnsäkerhet och att STUK:s sakkunniga är efterfrågade experter i internationella uppgifter och serviceprojekt.

I denna strategi presenteras STUK:s vision, verksamhetsidé och värden, en uppskattning av förändringarna i verksamhetsmiljön samt de strategiska mål som ställts upp på grundval av en omfattande analys av verksamhetsmiljön.

Vid utarbetandet av strategin har STUK:s personal konsulterat intressentgrupperna.

STUK:s strategi 2018-2022