Om STUK

Hur ansökningsprocessen framskrider

Hur ansökningsprocessen framskrider

I slutet av ansökningsperioden kommer vi att granska ansökningarna och bjuda in de kandidater som bäst uppfyller förväntningarna och kraven i annonsen. Vi skickar e-post till alla sökanden om hur ansökningsprocessen fortskrider i alla dess olika skeden.

Kallelsen till intervju gör vi vanligtvis per telefon. De som valts kommer att få mer detaljerade instruktioner av oss i de olika skedena av ansökningsprocessen. Intervjuerna hålls på vårt kontor eller via Skype/Teams. Vi använder lämplighetsbedömning främst vid lednings- och chefsrekrytering och vid behov vid andra krävande arbetsuppgifter som kräver speciell kompetens.

När valet har gjorts informerar vi vanligtvis de intervjuade om beslutet per telefon. I slutet av rekryteringsprocessen vidarebefordrar vi beslutet om utnämningen till alla sökanden. Enligt statstjänstemannalagen (Finlex) kan sökanden under vissa villkor överklaga beslutet.

För alla personer som tar anställning vid Strålsäkerhetscentralen görs det en säkerhetsutredning av Supo. Mer information om säkerhetsutredningen kan du få från skyddspolisens webbplats.

Vi vill sköta våra rekryteringsprocesser noggrant och med diverse olika steg kan processen därför ibland dröja. Vi strävar emellertid efter att hålla de sökande informerade om hur processen fortskrider. Vårt mål är att ge den sökande en god erfarenhet av processen och av STUK som arbetsgivare.

Lönen baserar sig på arbetsuppgiftens komplexitet och arbetsprestationen

Strålsäkerhetscentralen har ett lönesystem som baserar sig på arbetsuppgifternas komplexitet och arbetsprestationen. Våra arbetsuppgifter är uppdelade i tolv grupper enligt kompetensklassificering, och utgående från dessa betalas lön enligt arbetsuppgift. Dessutom utbetalas ett personligt lönetillägg som baserar sig på arbetsprestationen, vilken kan uppgå till högst 55 % av den arbetsuppgiftsspecifika lönen. Det personliga lönetillägget hos en nyanställd person är vanligtvis cirka 10–20 %. Den personliga prestationen bedöms årligen vid en diskussion mellan arbetstagare och överordnad.