Om STUK

Information om behandlingen av personuppgifter

Information om behandlingen av personuppgifter

Uppgifter som har getts på respons- och frågeblanketter i webbtjänsten Stuk.fi sparas i ärendehanteringssystemet (Efecte) hos STUK:s registratorskontor för att vi ska kunna kontakta avsändaren enligt önskemål och besvara responsen/förfrågan.

Registeransvarig

Strålsäkerhetscentralen/Registratorskontor

Kontaktuppgifter

Strålsäkerhetscentralen, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda
Postadress: STUK/Registratorskontor, Ånäsgränden 1, 01370 Vanda
Telefon: 09 759 881 (växel)
E-postadress: stuk (at) stuk.fi

Registrets namn

Fråga om strålning/Respons

Dataskyddsansvarig

Telefon 09 759 88 340
E-postadress: tietosuojavastaava (at) stuk.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter

På STUK:s webbplats används nätblanketter som gör det möjligt för besökarna att kontakta STUK via webbplatsen. På webbplatsen finns blanketter för respons och frågor. Dessutom är det möjligt att på innehållssidan skicka särskild respons för sidan. De som besöker webbplatsen kan också skicka e-post till adressen stuk (at) stuk.fi.

På blanketterna kan besökarna uppge sin e-postadress och andra kontaktuppgifter som gör det möjligt att kontakta avsändaren så som han eller hon önskar och besvara respons/förfrågningar. Det är emellertid också möjligt att skicka meddelanden utan att uppge e-postadressen.

Uppgifter som ges på nätblanketter, responsen för enskilda sidor och e-postmeddelandena till ovan nämnda adresser sparas i ärendehanteringssystemet (Efecte) som hanteras av STUKs registratorskontor.

Rättsgrunden för behandlingen av uppgifter

Behandlingen av den persons personuppgifter som skickar respons baserar sig på personens samtycke.

De registrerades grupper

Personer som skickar information via nätblanketterna i webbtjänsten Stuk.fi och meddelanden till STUK:s kommunikation via e-postadressen stuk (at) stuk.fi.

Personuppgifter som behandlas

Den som lämnar respons ombeds på nätblanketten lämna sin e-postadress om han eller hon önskar få svar av STUK. All den information som den som skickar responsen eller frågan lämnar om sig själv,  t.ex. namnet, sparas i registratorskontors ärendehanteringssystem.

Enskilda meddelanden lämnas enbart till de sakkunniga hos STUK vars sakkännedom behövs för svaret eller till vilka responsen är riktad. Det överlåts inte uppgifter i andra syften är för att behandla respons.

Det kan publiceras frågor och svar under Vanliga frågor på STUK:s finska internetsidor så att frågan och svaret har utformats i en allmän form och avsändaren inte kan identifieras.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Uppgifterna kommer från de registrerade själva via nätblanketter eller meddelanden som har skickats till adressen stuk (at) stuk.fi.

Grupper som tar emot personuppgifterna

STUK överlåter inte personuppgifterna vidare.

Överförs uppgifter utanför EU- /EES-området och till internationella organisationer eller har dessa tillgång till uppgifterna?

Personuppgifter överlåts inte vidare och utomstående har inte tillgång till uppgifterna.

Planerade tider för avlägsnande av informationsgrupper

Meddelanden som skickas via webbtjänsten Stuk.fi till ärendehanteringssystemet som STUK:s registratorskontor förvaltar avlägsnas inte om inte den registrerade begär det.

Tillgodoseende av den registrerades rättigheter

Rätt till insyn i personuppgifterna

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den registeransvariga om att personuppgifterna som gäller honom eller henne behandlas eller inte behandlas och om dessa personuppgifter behandlas, rätt att få insyn i personuppgifterna och information om behandlingen av personuppgifterna.

Rätt att korrigera uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvariga utan ogrundat dröjsmål rättar till oprecisa och felaktiga uppgifter om den registrerade.

Rätt att få uppgifter avlägsnade

En person har rätt att få uppgifterna avlägsnade bl.a. när

  • samtycket återkallas och det inte finns annan laglig grund för behandlingen av dem
  • användningssyftet/behandlingen av uppgifterna har avslutats
  • behandlingen strider mot lagen

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna bland annat om den registrerade förnekar att uppgifterna stämmer eller om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen.

Rätt att motsätta sig användning

Den registrerade har rätt att motsätta sig användningen av personuppgifterna för direktmarknadsföring.

Den registrerade har också i anslutning till en personlig särskild situation rätt att motsätta sig behandling som är nödvändig med tanke på utförande av en uppgift av allmänt intresse eller för utövande av offentlig makt som tillkommer den registeransvariga eller om behandlingen behövs för att tillgodose registeransvarigas eller tredje parts berättigade intressen.

Så här lämnar du en begäran som gäller personuppgifterna till STUK

Begäran som gäller personuppgifter kan du lämna på en blankett som finns i webbtjänsten Stuk.fi på sidan Dataskyddet i STUK. Du kan skicka blanketten elektroniskt eller per post. Vi besvarar begäran så fort som möjligt, senast emellertid inom en månad.

Är det obligatoriskt att lämna sina personuppgifter?

Du kan skicka meddelanden utan att lämna dina personuppgifter. På nätblanketterna kan du emellertid uppge din e-postadress eller andra kontaktuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig på det sätt du önskar och besvara responsen/förfrågan.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen grundar sig på samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

Rättskyddsåtgärder

Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter inte är lagenlig kan den registrerade föra ärendet till dataskyddsombudsmannen för behandling.