Om STUK

Historia

Historia

STUK grundades år 1958. Till en början var STUK det lilla Radiofysiska institutet som var underordnat medicinalverket. Radiofysiska institutet hade till uppgift att granska den strålningsutrustning som användes på sjukhusen.

Under årens lopp, i takt med att kunskapen har ökat och användningen av strålning och radioaktiva ämnen har blivit vanligare, har STUK fått nya uppgifter. Idag är STUK ett experthus med full service i strål- och kärnsäkerhetsfrågor.

STUK fick som uppgift att övervaka kärnsäkerheten i slutet av 1960-talet. Då omvandlades STUK till en oberoende säkerhetsmyndighet, Strålsäkerhetsanstalten, som var underordnad social- och hälsovårdsministeriet.

År 1984 ändrades namnet till Strålsäkerhetscentralen. Samtidigt etablerades förkortningen STUK, som även är känd utomlands.

STUKs funktioner ökade  
1958 Tillsyn av användningen av strålning
1960 Riksomfattande stråltillsyn
1965 Naturlig strålning
1968 Kärnsäkerhetstillsyn
1970 Strålningsbiologi
1977 Icke-joniserande strålning (NIR)
1992 Samarbete med närområdet
1999

CTBT/Nationell informationscentral
CTBT = Det internationella fördraget om förbud mot kärnsprängningar