Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Vad pågår vid STUK i denna stund? Titta i det offentliga diariet

Vad pågår vid STUK i denna stund? Titta i det offentliga diariet

25.1.2018 kl 15:19
Webbnyhet

I Strålsäkerhetscentralens (STUK) nya e-tjänst, ett offentligt diarium, kan vem som helst se vilka ärenden som behandlas vid STUK. Dessutom kan man i tjänsten följa upp behandlingen av offentliga ärenden.

I det offentliga diariet kan man se offentliga ärenden som behandlats vid STUK, medan detta tidigare har krävt att man kontaktar Strålsäkerhetscentralen. I tjänsten visas de behandlade ärendenas diarieanteckningar, det vill säga rubrik, ärendenummer, sändare eller mottagare, datum för inträde av avhängighet, ärendets status och beslutsdatum.
 
Genom det offentliga diariet förverkligar STUK målet för offentlighet i myndigheternas verksamhet och ökar öppenheten.

”Transparens och öppenhet är grundläggande förutsättningar för god förvaltning, och STUK:s offentliga diarium är ett steg i denna riktning”, säger direktör Kaisa Koskinen.

I enlighet med offentlighetslagen har alla rätt till information om myndigheters offentliga handlingar, och en myndighet ska iaktta god förvaltningssed. Tjänsten upprätthålls av STUK:s enhet för dokumentförvaltning och informationstjänster.

”Det offentliga diariet hjälper parterna och allmänheten att följa upp myndighetens behandling av ett ärende. I sin nuvarande form avser det offentliga diariet uttryckligen ärendenas offentliga diarieuppgifter. Det bör uppmärksammas att offentligheten av ett ärendes diarieuppgifter och offentligheten av en handling är två olika saker. Det är med andra ord möjligt att även om diarieuppgifterna för ett ärende är offentliga, kan en tillhörande handling vara sekretessbelagd”, säger chefen för informationstjänsten Päivi Laakso.

I det offentliga diariet är ärenden grupperade i förvaltning, säkerheten vid strålanvändning, kärnsäkerhet, forskning och strålningsövervakning av miljön.

Även handlingar kommer att omfattas av det offentliga diariet

För närvarande finns det inte myndighetshandlingar i det offentliga diariet. STUK utvecklar det offentliga diariet så att tjänsten kommer att omfatta såväl offentliga avgöranden, till exempel beslut, som diarieuppgifter för ärenden.

Strålningsanvändarnas säkerhetstillståndsärenden syns inte i början i det offentliga diariet, eftersom de behandlas i ett separat system. Efter vissa tekniska ändringar kommer även ärenden gällande användning av strålning att överföras till det offentliga diariet.
 
I ett senare skede kommer man även att kunna få tjänsten i maskinläsbar form, vilket underlättar analysen av materialet.

Mer information:

Direktör Kaisa Koskinen, tfn (09) 759 88 322
Chef för informationstjänsten Päivi Laakso, tfn (09) 759 88 617
Kommunikationsspecialist Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
25.1.2018 kl 15:27