Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Undersökning om sambandet mellan en hjärntumörs position och användningen av mobiltelefon

Undersökning om sambandet mellan en hjärntumörs position och användningen av mobiltelefon

24.1.2017 kl 16:00
Webbnyhet

En ny analys av den internationella Interphone-forskningens resultat indikerar att elakartade hjärntumörer hos användare av mobiltelefon kan befinna sig på olika ställen i hjärnan än hos personer som inte har använt mobiltelefon. Man ska ändå vara försiktig med slutsatser av analysen, eftersom data om användning av mobiltelefon har fåtts genom att fråga i efterhand, alltså informationen baserar sig på användarnas minne.

Den nu publicerade undersökningen är en fortsatt analys av material som insamlades för den omfattande Interphone-undersökningen som blev färdig år 2010. Analysen försökte utreda om användning av mobiltelefon kan kopplas till positionen av en elakartad hjärntumör, gliom. Materialet berörde 792 personer som insjuknat i gliom. Av dem har man i efterhand frågat hur mycket och på vilket sätt hade de använt mobiltelefon.

”Eftersom mobiltelefonen, det vill säga exponeringskällan hålls vid örat, jämförde man i analysen tumörens avstånd från örat hos användare och icke-användare av mobiltelefon. Man fann att tumören hos användare av mobiltelefon befann sig aningen närmare det örat mot vilket personen sade sig ha oftast hållit telefonen”, konstaterar Strålsäkerhetscentralens forskningsprofessor Anssi Auvinen, som koordinerat undersökningen i Finland. Resultatet påverkades inte av hur mycket man använt telefon.

”Fyndet kan delvis förklaras av att de som insjuknat med gliom visste i vilken hjärnhalva tumören befinner sig. Det här kan påverka deras minne av på vilken sida av huvudet de säger sig ha hållit telefonen. Eftersom den i efterhand bedömda informationen baserar sig på minnet, ska man ännu vara mycket försiktig med slutsatserna av analysen”, säger Anssi Auvinen. 

Mycket forskning finns kring eventuella hälsoeffekter vid användningen av mobiltelefoner

Det har genomförts tusentals undersökningar om den radiofrekventa strålningens inverkan på hälsan. Resultaten av mobiltelefonforskningen påvisar inte tydligt en större risk för hjärntumör, men räcker inte heller till för att utesluta möjligheten att exponering förknippas med en något större risk. Förekomsten av hjärntumör har i alla fall inte ökat, fastän användning av mobiltelefon har ökat märkbart.

”I den nu gjorda utredningen har man applicerat en ny statistisk analysmetod. Materialet är mera omfattande än i två tidigare motsvarande analyser, men den nya analysen tillför inte mycket mer information jämfört med de tidigare”, dryftar Anssi Auvinen.

Eftersom mobiltelefoners hälsoeffekter innehåller osäkerheter, rekommenderar STUK fortfarande att man undviker onödig exponering för strålningen från mobiltelefoner. Om man till exempel delar en smarttelefons nätanslutning med en bärbar dator, lönar det sig att lägga telefonen exempelvis på bordet i stället för i fickan. Det finns skäl att begränsa särskilt barns onödiga exponering.

Målet för Interphone-undersökningen som ursprungligen utfördes i tretton länder, och som koordinerades av WHO:s cancerforskningscentral IARC, var att utreda om användningen av mobiltelefon ökar risken att insjukna i tumörer i huvudet. Även den fortsatta analysen av materialet koordineras av IARC och utförs internationellt. Insamlingen av undersökningens finländska material gjordes i samarbete mellan Strålsäkerhetscentralen, Tammerfors universitet och universitetssjukhusens neurokirurgiska kliniker.

COSMOS-utredningen förväntas ge ny information av mobiltelefoners effekter

Bristerna i undersökningar som utreder mobiltelefoners effekter har hittills varit att information om mobiltelefoners användning har erhållits genom att fråga i efterhand. Det av Strålsäkerhetscentralen och Tammerfors universitet år 2009 påbörjade COSMOS-projektet är den första befolkningsundersökningen som får information om, hur mycket man har använt mobiltelefon, från mobiltelefonoperatörerna. COSMOS-undersökningen är en del av ett omfattande europeiskt projekt i vilket uppföljningen tar minst tio år. Förutom Finland deltar Sverige, Danmark, England, Holland och Frankrike i projektet.

Mer information

Forskningsprofessor Anssi Auvinen, tfn 0400 606 477
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Grell et al (2016) The intracranial distribution of gliomas in relation to exposure from mobile phones: Analyses from the INTERPHONE Study.

Mobiltelefoner och basstationer