Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tullens mätningar stöder Strålsäkerhetscentralens övervakning av naturlig strålning

Tullens mätningar stöder Strålsäkerhetscentralens övervakning av naturlig strålning

22.2.2021 kl 11:35
Meddelande

År 2020 utvidgade Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Tullen sitt strålningsövervakningssamarbete. STUK började utnyttja Tullens strålmätresultat i övervakningen av verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Till Tullens lagstadgade uppgifter hör övervakning av kärnämnen och övriga radioaktiva ämnen på gränsövergångsställena. Som en del av övervakningen utför Tullen strålmätningar. STUK använder sig nu av mätresultaten för att redan på gränsövergångsställena upptäcka material vilka under bearbetning eller användning förorsakar sådan exponering för naturlig strålning som enligt strålsäkerhetslagen måste utredas. Till exempel byggmaterial och industriella råvaror kan innehålla naturliga radionuklider.

Det utvidgade informationsutbyte mellan myndigheterna främjar syftet att hålla medborgarnas och arbetstagarnas strålningsexponering möjligast låg. STUK och Tullen samarbetar även på andra sätt kontinuerligt i övervakningen av kärnämnen och övriga radioaktiva ämnen på gränsövergångsställena. Syftet med övervakningen är bland annat att förhindra olagliga importer av strålkällor.


Mera information

Tullen-STUK-samarbetet:
Strålsäkerhetscentralen, inspektör Philip Holm, tfn. (09) 759 88 623

Övervakning av naturlig strålning:
Strålsäkerhetscentralen, överinspektör Antti Kallio, tfn. (09) 759 88 444

Medietjänst, Strålsäkerhetscentralen, tfn 010 850 4761

Tull, bevakningsdirektör Mikko Grönberg, tfn. 040 332 2679

Mera information on verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
4.3.2021 kl 17:57