Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Tre radioaktiva americiumkällor för smältning i Torneå inom en kort tid

Tre radioaktiva americiumkällor för smältning i Torneå inom en kort tid

16.10.2018 kl 16:44
Meddelande


Pressmeddelande 16.10.2018

På Outokumpus stålfabrik i Torneå har det under juli–september inträffat tre händelser där en radioaktiv americiumkälla har kommit med i smältningen bland återvinningsmetall. Det senaste, fjärde fallet inträffade fredagen den 12 oktober, men då upptäcktes strålkällan före smältningen. Fabrikens egen strålövervakning och rätt skyddsåtgärder förhindrade spridningen av radioaktiva ämnen utanför fabrikslokalerna. De anställda på fabriken har inte blivit exponerade för strålning, men de har varit tvungna att använda andningsskydd.

”Det är alltid allvarligt när radioaktiva ämnen försvinner. De potentiella hälsoriskerna har begränsats till fabriksområdet, men tack vare rätt strålskyddsåtgärder har person- och miljöexponering kunnat undvikas”, konstaterar Tommi Toivonen, direktör för avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet på Strålsäkerhetscentralen.

”Vi har informerat våra myndighetskollegor och Internationella atomenergiorganet IAEA för att få reda på strålkällornas ursprung. Strålningsanvändaren är alltid ansvarig för att förstöra strålkällan på tillbörligt sätt”, fortsätter han.

Så kallade herrelösa strålkällor, dvs. strålkällor som inte har omskötts på tillbörligt sätt, återfinns ibland i återvinningsmetall, men det är exceptionellt att flera fall förekommer i en och samma fabrik inom en kort tid. Anläggningar som behandlar återvinningsmetall använder radioaktivitetsindikatorer, men det är mycket svårt att upptäcka americiumkällor bland metallskrot.

”De aktuella återvinningsmetallpartierna har skeppats till Finland från Holland och Baltikum, men metallpartierna kommer sannolikt från utanför Europa. Strålkällor har förstörts bland återvinningsmetall antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet”, uppskattar Toivonen.

Strålningsportarna på stålfabrikerna i Torneå upptäckte americiumkällor bland återvinningsmetallen senast i fredags, innan det aktuella metallpartiet smältes. Denna gång var orsaken till larmet en i Brasilien tillverkad åskledare med tre americiumkällor med lägre aktivitet.

Den goda strålskyddsprocessen på Torneåfabriken har skyddat de anställda mot strålningsexponering. Efter att americium smälts hamnar ämnet främst i det slagg som bildas vid smältningen, men även till viss del i rökgaser. På basis av tidigare motsvarande händelser vet vi att americiumet inte hamnar i det stål som tillverkas. Stålfabriken i Torneå tar prover på slagget och skickar dem till STUKs laboratorium för mätningar. Slagget och rökgasfiltren som innehåller americium samlas in på fabriken och lagras separat från annat material för senare slutförvaring.

Americium är ett radioaktivt grundämne som används till exempel i marktäthetsmätare samt i industriella mätinstrument. Källorna som kommit till smältningen har haft en styrka på cirka 1–2 gigabecquerel.

STUK har rapporterat händelserna till IAEA. Enligt STUK:s bedömning är det frågan om en exceptionell händelse som påverkar säkerheten på grund av att händelserna upprepats. Följaktligen hör den till den första nivån på den internationella INES-skalan (International Nuclear Event Scale) för kärntekniska anläggningar och strålningshändelser.

Mer information
Direktör Tommi Toivonen, STUK, tfn +358 (0) 9 759 88 660, tommi.toivonen@stuk.fi
STUK:s medietjänst: +358 (0) 10 850 4761

Strålning i arbete