Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Terrafames anläggning för utvinning av uran uppfyller säkerhetskraven

Terrafames anläggning för utvinning av uran uppfyller säkerhetskraven

11.6.2019 kl 10:00
Meddelande

Enligt ett utlåtande som Strålsäkerhetscentralen i dag tillställt Arbets- och näringsministeriet finns det inga hinder för att bevilja tillstånd till Terrafame Ab:s anläggning för utvinning av uran när det gäller strålsäkerhet. Tillståndet till uppstart av anläggningen för utvinning av uran, som ligger i Terrafames gruvområde i Sotkamo, beviljas av statsrådet.

STUK:s utlåtande om säkerheten vid anläggningen för utvinning av uran grundar sig på en säkerhetsbedömning, där STUK har bedömt om Terrafame Ab uppfyller kraven i kärnenergilagstiftningen. STUK anser att Terrafame Ab:s ansökan överensstämmer med kraven och att de kärn- och strålsäkerhetsrisker som uranproduktionen förorsakar miljön och invånarna i anläggningens omgivning är begränsade.

”Begränsade risker innebär i praktiken att de anställda vid anläggningen för utvinning av uran endast exponeras för små mängder strålning och att inledningen av uranproduktionen inte förorsakar befolkningen extra exponering”, konstaterar Jarkko Kyllönen, överinspektör vid STUK. ”Verksamhetsutövaren ansvarar för strålsäkerheten, såväl när det gäller anläggningen, de anställda som miljön. STUK har till uppgift att övervaka att så sker”, fortsätter han.

Terrafame Ab har ansökt om tillstånd att inleda utvinningen av det uran som fås som biprodukt vid utvinning av övriga metaller samt att förädla detta uran till ett halvfabrikat kallat yellowcake, dvs. uranoxid, som används för tillverkning av bränsle för kärnkraftverk.

Den malm som bryts i Terrafames gruva har varierande halter av uran, högst 15–20 mg/kg, medan den genomsnittliga uranhalten i marken i Finland är cirka 4 mg/kg. Terrafame beräknar att den malm som de behandlar under ett år innehåller cirka 300 ton uran, varav hälften löses upp vid biolakning. Vid utvinningsanläggningen skulle 135 ton uran kunna tas tillvara.

”Anläggningens slutprodukt klassificeras enligt kärnenergilagen som kärnmaterial. Således omfattas slutprodukten av den internationella kontrollen av kärnmaterial. Syftet med kontrollen är att säkerställa att produkten inte hamnar i fel händer och den inte används till exempel i kärnvapen”, berättar Kyllönen.

Strålningsövervakningen i gruvområdets omgivning fortsätter

Det har gjorts en miljökonsekvensbedömning av de miljökonsekvenser som utvinningen av uran medför.  Vid bedömningen framkom inga frågor gällande strålsäkerhet i miljön som skulle förhindra användningen av anläggningen för utvinning av uran i Terrafames fabriksområde. Utvinningsanläggningen kommer att bilda en del av Terrafames metallfabrik, och halvfabrikaten av uran behöver inte transporteras bort från gruvområdet för behandling före transporten av den färdiga uranoxidprodukten. Anläggningens placering inom gruvområdet, långt från bebyggelsen, främjar uppfyllandet av målen för strålskydd för befolkningen, även vid eventuella olyckor.

”STUK har utfört långsiktig miljöövervakning av strålning i omgivningen av Terrafames gruvområde eftersom vattenhanteringen i gruvan har övervakats som strålningsverksamhet sedan miljöskadan år 2012. Övervakningen fortsätter även efter att anläggningen för utvinning av uran har startats. Under de senaste åren har vi vid miljöövervakningen ibland observerat enstaka förhöjda uranhalter i gruvområdets omgivning. Det har emellertid inte kommit betydande mängder uran i miljön efter miljöskadan”, konstaterar Pia Vesterbacka, direktör för avdelningen för miljöövervakning av strålning och beredskap vid STUK.

Mer information:

Tillståndsprocess och övervakning av anläggningen: projektchef Jarkko Kyllönen, tfn (09) 759 88 728, jarkko.kyllonen (at) stuk.fi
Miljöövervakning av strålning: direktör Pia Vesterbacka, tfn (09) 759 88 550, pia.vesterbacka (at) stuk.fi
Kärnavfall och kärnmaterial: direktör Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679, jussi.heinonen (at) stuk.fi
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Gruvor
uppdaterad
30.11.2020 kl 14:37