Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Terrafame behöver tillstånd av STUK för provverksamhet i syfte att ta till vara uran

Terrafame behöver tillstånd av STUK för provverksamhet i syfte att ta till vara uran

30.6.2017 kl 12:11
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK) bedömer om Terrafame Oy kan inleda provverksamhet för att ta till vara uran på sitt gruvområde i Sotkamo. Företaget ansöker om tillstånd för en verksamhet i vilken en liten mängd naturligt uran utvinns genom extraktion.

STUK tog emot Terrafames ansökan om tillstånd för tillvaratagande av uran 22 juni. Enligt ansökan vill företaget utreda verksamheten kring de kemiska processerna i anslutning till utvinningen av uran och anrika uranet till halter som behövs för den egentliga anläggningen för utvinning av uran.

Terrafame har uppgett att företaget ämnar processera ca tio kilo uran under testfasen. Eftersom bara små mängder av uran anrikas i pilotprojektet beviljas tillståndet av STUK. Med STUKs tillstånd är det tillåtet att utvinna högst tiotusen kilo uran årligen. Om den årliga produktionen av uran överstiger detta behövs statsrådets tillstånd för verksamheten.

STUK har som uppgift att utgående från ansökan pröva om verksamheten är trygg och om förutsättningarna för ett tillstånd uppfylls. Verksamheten får inte äventyra arbetstagarnas eller miljöns strålsäkerhet. Företaget måste se till ändamålsenlig avfallshantering, skyddsarrangemang samt att kärnmaterialen övervakas noga. Företaget måste också utse en för verksamheten ansvarig chef.

Föreskrifter om verksamheten ingår i kärnenergilagen och kärnenergiförordningen, strålskyddslagen och i STUKs bestämmelser. Den koncentrerade uranlösning som uppkommer som resultat av testverksamheten är kärnmaterial och ska övervakas i enlighet med nationella och internationella krav för kärnmaterialtillsynen.

Överinspektör Jarkko Kyllönen vid STUK framhäver att övervakningen av verksamheten är viktig trots att det handlar om utvinning av små mängder uran. Inte ens små mängder uran får hamna på fel plats. ”Om företaget senare ansöker om tillstånd för en omfattande kommersiell verksamhet hos statsrådet bedömer STUK också då verksamhetens säkerhet”, konstaterar Kyllönen.

Terrafame äger en nästan färdig anläggning för utvinning av uran i gruvområdet och uppger att man kartlägger möjligheterna att utnyttja anläggningen i framtiden.


Mera information

Överinspektör Jarkko Kyllönen, tfn (09) 759 88 728
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Gruvor