Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUKs namn är förknippat med handeln med opålitliga radonmätningar

STUKs namn är förknippat med handeln med opålitliga radonmätningar

19.1.2021 kl 12:30
Meddelande

Under hösten och vintern har otillförlitliga mätningar av radonhalten i hemmen sålts till finländarna och i försäljningsarbetet har Strålsäkerhetscentralens namn använts utan lov. I stället för tillförlitliga långvariga mätningar har radonhalten i hemmen mätts med korta snabbmätningar.

Överinspektör Tuukka Turtiainen från Strålsäkerhetscentralen (STUK) berättar att STUK har fått ta emot anmälningar om aggressiv och vilseledande marknadsföring om radonmätningar av såväl medborgare som av hälsoskyddsmyndigheterna. Det har kommit anmälningar från olika delar av Finland, så det är inte fråga om ett lokalt fenomen.

Hemmens radonhalt har mätts under en mycket kort tid, till och med under endast en timme eller bara några dagar. Utifrån mätresultaten har folk fått åtgärdsrekommendationer, bedömningar om risken för lungcancer och en del har till och med fått höra att deras hem är ”praktiskt taget obeboeligt”. STUK har ingenting med detta försäljningsarbete att göra.

Tuukka Turtiainen påminner om att det finns ett antal företag i Finland som gör tillförlitliga radonmätningar med mätmetoder som har godkänts av STUK. De företag som STUK nu har fått in anmälningar om hör inte till dessa och de har inte ansökt om STUK:s godkännande för sina radonmätningar.

Ett tillförlitligt resultat fås efter två månaders mätning

Överinspektör Tuukka Turtiainen framhåller att det inte går att få tillförlitlig information om radonhalten i bostäder utgående från snabbmätningar. ”Risken för hälsoskador av radioaktivt radon beror på långtidsgenomsnittet”, konstaterar han. Även de referensvärden för radonhalten i inomhusluft som ställs i lagstiftningen anges i årsmedelvärden. Tillförlitliga uppgifter om radonhalten fås endast genom en mätning som pågår i minst två månader och som görs mellan början av september och slutet av maj. Kriterierna bygger på STUK:s undersökning av finländska bostäder och internationella rekommendationer.

Radonhalten i en bostad varierar under ett dygn och från dag till dag. Halten påverkas bland annat av temperaturskillnaden mellan luften inom- och utomhus, markens fuktighet, regnmängd, vindriktning, användning av ventilationsaggregat, friskluftsventilernas inställningar samt vädring. Skillnaden mellan minimi- och maximihalten kan mycket väl vara tiofaldig. En snabb mätning kan med andra ord ge en alltför stor eller en för liten radonhalt som resultat.

I Finland övervakas inneluften, inklusive radonhalten, i bostäder och i övriga allmänna lokaler av kommunernas hälsoskyddsmyndigheter. STUK ansvarar för övervakningen av arbetstagarnas radonexponering. Endast dessa myndigheter kan ge uppmaningar om att avlägsna radonolägenheter.  

Information om radonmätningar finns på STUKs webbplats
Radonmätningar som godkänns av STUK (på finska)

Kontakter:
​​​​​​​Överinspektör Tuukka Turtiainen, tfn (09) 759 88 473
Mediatjänsten, tfn 010 850 4761

Radon