Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK utför effektiviserad radonövervakning på arbetsplatser

STUK utför effektiviserad radonövervakning på arbetsplatser

19.2.2019 kl 16:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) genomför ett radonövervakningsprojekt vid arbetsplatser i sju kommuner inom Regionförvaltningsverket i Östra Finlands område som är belägna på jordmån med god luftgenomtränglighet.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas, som kan förekomma i inomhusluften. Enligt strålsäkerhetslagen ska arbetsgivaren undersöka radonhalten i inomhusluften på arbetsplatsen om utrymmena är belägna på en ås eller på annan mycket luftgenomtränglig grus- eller sandmark.

”På arbetsplatserna är man dock inte väl medvetna om radonmätningsskyldigheten och man har inte nödvändigtvis utfört väsentliga mätningar.  Arbetsplatser belägna på en jordmån med god luftgenomtränglighet, såsom grus- och sandåsar, har större sannolikhet för att radonhalten i inomhusluften är hög”, konstaterar Strålsäkerhetscentralens överinspektör Katja Kojo.

Det kan vara svårt för arbetsgivarna att avgöra om arbetsplatsen är belägen på en jordmån med god luftgenomtränglighet. STUK har kombinerat Geologiska forskningscentralens jordmånsdata med Statistikcentralens uppgifter om verksamhetsställen och undersökt vilka finländska arbetsplatser som är belägna på jordmån med god luftgenomtränglighet.

Sju arbetsplatser har valts ut i kommuner i Östra Finland för radonövervakningsprojektet som börjar denna vecka. STUK skickar en begäran om utredning till dessa arbetsplatser för att mäta radonhalten på arbetsplatsen. Alla valda kommuner är belägna inom Regionförvaltningsverket i Östra Finlands (RFV) område. Begäran om utredning skickas till 175 verksamhetsställen. Begäran om utredning skickas till sådana arbetsplatser där det enligt Statistikcentralen finns fem anställda eller fler.

”Långvarig vistelse inomhus där radonhalten är hög ökar risken för att insjukna i lungcancer, vilket betyder att det är ytterst viktigt att undersöka radonhalten. Om radonhalten visar sig vara högre än referensvärdet är det ändå ingen orsak till panik, eftersom problemet helt enkelt kan korrigeras genom att effektivisera ventilationen”, berättar Kojo.

Radonhalten på arbetsplatsen mäts med radonmätningsburkar, som förvaras i arbetslokalerna i minst två månader mellan början av september och slutet av maj. Som arbetsutrymmen räknas utrymmen där man under ett år utför arbete eller vistas i 20 timmar eller fler. Radonmätning utförs på första våningen i byggnaden där arbetsplatsen finns. Dessutom utförs mätning också på källarvåningen om där utförs arbete. Arbetsutrymmena behöver inte mätas om arbetsgivaren inte har anställda, om arbetsutrymmena är belägna på byggnadens andra våning eller högre upp eller om det inte finns några egentliga arbetsutrymmen.

En luktfri och osynlig radioaktiv gas

Eftersom man inte kan varsebli radon på något sätt är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten. Jordmånen under huset är den viktigaste radonkällan. Radon sprids till inomhuslokalerna genom springor i husgrunden. Det är lättast att avvärja radon i byggnadsskedet, men hög radonhalt i inomhusluften kan även sänkas till exempel med en radonsug.

Största delen av stråldosen som en vanlig finländare får orsakas av radon i inomhusluften. Långvarig vistelse i utrymmen med hög radonhalt ökar avsevärt risken att insjukna i lungcancer. Radonhalterna i inomhusluften i Finland är högre än i de flesta andra länder. Detta beror på geologiska faktorer och på den byggnadsteknik som används samt på klimatet.

Ytterligare information:

Överinspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

radon