Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK:s utredning: Radonsituationen i skolorna i Finland är ganska bra

STUK:s utredning: Radonsituationen i skolorna i Finland är ganska bra

6.11.2017 kl 16:39
Meddelande

Enligt en radonkartläggning av skolor som genomförts av Strålsäkerhetscentralen (STUK) är den genomsnittliga radonhalten i skolornas inomhusluft 87 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3) och medianen är 45 Bq/m3. Referensvärdet 300 Bq/m3 enligt reformen av strålskyddslagstiftningen som träder i kraft 2018 överskrids i 14 procent av skolorna. Resultaten stärker uppfattning av att största delen av radonexponeringen i Finland sker i hemmen.

”Radonsituationen i de finländska skolorna är någorlunda bra. På basis av mätvärdena och övrig utredning gav vi 53 skolor åtgärdsdirektiv för att minska radonhalten eller genomföra ytterligare utredningar. Utifrån kartläggningen som STUK gjort är den genomsnittliga radonhalten i inomhusluften i skolorna och daghemmen mindre än den genomsnittliga radonhalten som uppmätts i finländska bostäder, det vill säga 109 Bq/m3.  Största delen av radonexponeringen under en livstid sker hemma, och därför är det mycket viktigt att radonhalten i inomhusluft mäts och eventuella radonsanering i bostäder genomförs,” berättar Katja Kojo, inspektör vid STUK.

STUK uppmanade arbetsgivare att under tiden 1.11.2016–30.4.2017 göra mäta radonhalten i inomhusluften i skolor, där radonmätningar ska göras, men där dessa mätningar inte gjorts tidigare. Det rapporterades att det finns 1 268 skolor som ska mätas, men man har erhållit mätresultat från endast 852 skolor i 122 kommuner. I de skolor där åtgärdsgränsen på 400 Bq/m3 enligt den nuvarande strålskyddslagstiftningen överskrids, studerar totalt 9 170 elever och arbetar totalt 790 personer. Den högsta uppmätta radonhalten var 10 919 Bq/m3.

Cirka 33 procent av skolorna, i vilka radonhalten borde mätas, genomförde inte någon mätning. STUK är en myndighet som övervakar arbetstagarnas radonexponering och har uppmanat arbetsgivarna att göra radonmätningar under radonmätningsperioden som börjar i november 2017.

Nu är det dags att beställa radonmätning

Radonhalten i inomhusluft mäts under perioden mellan början av november och slutet av april för att få en bra uppskattning av strålningsexponeringen. En radonmätning kan beställas från ett företag som tillhandahåller mättjänster eller från STUK. Företag som tillhandahåller mättjänster och som godkänts av STUK finns förtecknade på STUK:s webbplats. Mätningen görs med radonmätningsburkar som placeras i det utrymme, i vilket mätningen ska göras, för minst två månader, varpå burkarna skickas till tjänsteproducenten för analys.

”Cirka över hälften av finländarnas genomsnittliga årliga stråldos kommer från radon i inomhusluften. Strålningens skadliga effekter samlar sig i kroppen under hela livstiden. Därför är det viktigt att människor skyddas mot exponering för radon redan i barndomen. Vi rekommenderar att radonhalten mäts i alla småhus, radhus och i lägenheter på de nedersta våningarna i höghus. Om gränsvärdet för radon överskrids i mätningen, kan man minska radonhalten i inomhusluften bland annat genom att effektivisera ventilationen eller genom andra effektiva saneringsåtgärder”, säger Katja Kojo.

Exponering för radon ökar risken för lungcancer

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som förekommer i inomhusluft. Radon uppstår kontinuerligt vid nedbrytning av uran i berg- och jordmånen. Den radonhaltiga luften i jordmånen tränger sig in i bostäder via springor i bottenbjälklaget. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar avsevärt risken för lungcancer. I Finland konstateras årligen cirka 2 000 lungcancerfall, varav cirka 300 anknyter till radonexponering.

Den cancerrisk som radon förorsakar är högre för rökare. Radonexponering är den viktigaste kända lungcancerorsaken hos personer som inte röker. Det är enkelt att förhindra lungcancerfall på grund av exponering för radon, eftersom det är lätt att mäta radonhalten i inomhusluft. Hög radonhalt i inomhusluft kan sänkas genom effektiva saneringsåtgärder. Det är enklast och billigast att bekämpa radon när man bygger ett hus, och radonsäkert byggande i hela Finland är därför motiverat och förnuftigt.

Rapport över radonkartläggning av skolor (på Finska).

Mer information om radonmätningar

Mer information om skydd mot radon i barnfamiljer

Mer information:

Inspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Kommunikationsspecialist Johanna Vahtola, tfn (09) 759 88 325

Radon