Tillbaka till föregående sida

STUK:s utredning Radonhalterna i inomhusluften på daghem i genomsnitt låga

STUK:s utredning Radonhalterna i inomhusluften på daghem i genomsnitt låga

3.11.2015 kl 12:41
Meddelande

Som en del av Strålsäkerhetscentralens (STUK) radonövervakning mättes radonhalterna i inomhusluften på 482 daghem. I genomsnitt var halterna låga. Åtgärdsgränsen överskreds på 17 daghem. Målet med utredningen var att få mer information om radonläget på daghemmen och minska barnens och personalens exponering för cancerframkallande radioaktiv gas.

Strålskyddslagstiftningen förpliktar arbetsgivare i kommuner med hög radonhalt att mäta radonhalten i inomhusluften på sina arbetsplatser. Under 2014 och 2015 riktade STUK sin övervakning till de kommunala daghemmen. "Radonhalten mättes på 482 daghem, och radonhalterna var generellt sett låga. Arbetsplatserna ska genomföra både fortsatta utredningar och eventuella reparationer som minskar halten, om gränsvärdet 400 becquerel radon per kubikmeter luft (Bq/m3) överskrids. Detta gällde för 17 daghem", berättar STUK:s inspektör Katja Kojo.  

Mätningen som genomförs under vintern styr de fortsatta åtgärderna

Eftersom radon inte kan förnimmas, kan halten endast utredas genom mätning. Utredningen inleds oftast med mätning som genomförs under vintersäsongen, dvs. mellan den 1 november och 30 april. Då placeras en radonmätningsburk i lokalen under två månader. I Finland finns det flera företag som erbjuder radonmätningsburkar. Ansvaret för att beställa och inleda mätning ligger på verksamhetsutövaren. "Utifrån resultat från burkmätningen bedöms, ifall det behövs fortsatta utredningar och borde reparationer genomföras för att minska radonhalten", preciserar Kojo.  

STUK utfärdade åtgärdsdirektiv till de daghem där radonhalten i inomhusluften vid åtminstone en mätpunkt överskred 400 Bq/m3. I ett daghem var värdet högre än 2000 Bq/m3, och på grund av detta förutsatte STUK att reparationer ska genomföras. Om burkmätningsresultatet låg mellan 500–2000 Bq/m3, uppmanade STUK att mätningen ska genomföras med en apparat som registrerar halterna kontinuerligt. På detta sätt får man reda på hur halterna varierar under dygnet. Alternativt uppmanade STUK att arbetsgivarna omedelbart vidtar åtgärder i syfte att minska radonhalten. De burkmätningsresultat, som ligger mellan 400–500 Bq/m3, förutsätter att verksamhetsutövaren ska genomföra en ny mätning på sommaren. Då kan man närmare bedöma om det årliga genomsnittsvärdet för radonhalten överskrider åtgärdsgränsen 400 Bq/m³.   

"Om de anställda på daghem har exponerats under en mycket lång tid för höga radonhalter, kan man säga att risken för lungcancer är förhöjd. På daghem exponeras barnen för radon under en så pass kort tid att risken sannolikt inte ännu är så hög. Ett orosmoment är att många inte ännu förstår tillräckligt bra vilka effekter radon har eller att det finns en förpliktelse att utreda radonhalten, eftersom 116 daghem som hade kallats med i utredningen lät helt och hållet bli att genomföra mätningen", konstaterar Kojo. STUK har beordrat att mätning ska genomföras på dessa daghem under vinterperioden 2015–2016.          

Den största exponeringen sker i hemmen

Det är mycket viktigt att uppmärksamma radonhalten i inomhusluften på arbetsplatser, men den största exponeringen sker emellertid i hemmen. "Den genomsnittliga radonhalten i daghem som deltog i utredningen var 81 becquerel per kubikmeter luft. Det är mindre än den genomsnittliga radonhalten, 109 becquerel per kubikmeter luft, i finländska bostadshus. Därför vore det också mycket viktigt att alla skulle utreda radonhalten i sitt hem. Människan utsätts för en strålningsdos livet igenom och det är därför viktigt att exponeringen är så liten som möjligt. Dessutom ska man komma ihåg att rökning ökar risken ytterligare”, preciserar inspektör Kojo.

Mer information:

Inspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472, katja.kojo@stuk.fi
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795

Radonutredning av inomhusluften på daghem 2014–2015

STUK:s utredning, Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014-2015 (Radonutredning av inomhusluften på daghem 2014–2015), har publicerats i sin helhet i det elektroniska publikationsarkivet Julkari.

På STUK:s webbsida finns en förteckning över de radonhalter som uppmättes på daghemmen 1.11.2104–30.4.2015 (på finska, stuk.fi).

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas av uran vid flera sönderfall. Över hälften av finländarnas genomsnittliga årliga strålningsdos kommer från radon i inomhusluften. I Finland orsakar det årligen cirka 300 lungcancerfall per år, och rökning ökar risken att insjukna. I bra inomhusluft är radonhalten lägre än 400 becquerel radon per kubikmeter luft. Lokaler med halter som överskrider detta värde kan finnas överallt i Finland, men det är mest sannolikt att man påträffar dem i södra Finland och Birkaland. STUK förpliktar verksamhetsutövare att mäta radon i inomhusluft, om arbetsplatsen ligger i en kommun med höga halter, på grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft, på åsar eller i underjordiska utrymmen som kräver permanent arbete. Det är både enkelt och förmånligt att mäta radonhalten. Om gränsvärdet överskrids, kan radonhalten minskas till exempel genom förbättring av ventilationen eller andra enkla metoder.

Radon orsakar lungcancer (stuk.fi).
Förteckning över kommuner med hög förekomst av radon (på finska, stuk.fi).
Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK och förteckning över företag (på finska, stuk.fi).

Radon
uppdaterad
19.5.2017 kl 11:06
Dela denna sida

Dela denna sida