Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK:s rapporter berättar den övervakande myndighetens syn på Posivas, Industrins Krafts och Fennovoimas kärnanläggningsprojekt

STUK:s rapporter berättar den övervakande myndighetens syn på Posivas, Industrins Krafts och Fennovoimas kärnanläggningsprojekt

10.2.2020 kl 10:30
Meddelande

I slutet av 2019 förberedde Industrins Kraft idrifttagningen av Olkiluoto 3 och Fennovoima material för byggnadstillståndet för Hanhikivi kärnkraftverk. Posiva däremot bröt slutförvaringstunnlar och byggde en inkapslingsanläggning. STUK:s rapporter om övervakningen av Olkiluoto 3, Hanhikivi kärnkraftverksprojekt och slutförvaringsprojektet för förbrukat kärnbränsle för det sista kvartalet förra året kan läsas på STUK:s webbplats.

I Industrins Kraft kärnkraftverksenhet Olkiluoto 3 fortsätter förberedelserna för laddning av kärnbränsle och inledande av användningen av kraftverksenheten. Under det sista kvartalet förra året behandlade STUK bland annat vibrationstesterna i tryckhållarens anslutningsledning som hör till primärkretsen i Industrins Krafts rapport. Planeringen och tillverkningen av dämparnas slutliga stödstrukturer är ännu halvfärdig och STUK fortsätter att kontrollera materialen detta år.

I år utreder Industrins Kraft även värmebehandling under tillverkningen av ånggeneratorer och tryckbehållare som hör till anläggningens primärkrets. Den lokala värmebehandlingsmetoden som tillverkaren använder har konstaterats orsaka en ojämn temperaturfördelning, vars inverkan på materialegenskaperna utreds. STUK kontrollerar Industrins Krafts utredningar innan kärnbränslet laddas i reaktorn.

I rapporten om övervakningen av Fennovoimas kärnkraftverksprojekt Hanhikivi berättar STUK bland annat att Fennovoima i början av december lämnade in den första delen av den preliminära säkerhetsspecifikationen för ansökan om byggnadstillstånd för kärnkraftverket Hanhikivi1. Specifikationen är en enhetlig exponering av hela anläggningen och dess system samt ett sammandrag över de säkerhetsanalyser som gjorts angående den. På basis av denna och andra byggnadstillståndshandlingar gör STUK upp en egen säkerhetsbedömning och ger sitt utlåtande till statsrådet.

Andra för STUK:s arbete betydelsefulla saker i Fennovoimas Hanhikivi-projekt var utvecklingen av Fennovoimas organisationsändring till beskrivning av kärnprocesserna, bedömningsarbetet i Fennovoima gällande resultaten från undersökningarna av jordmånen på anläggningsplatsen och framskridandet av strukturplanen för reaktortryckbehållarens säkringar.

STUK konstaterar sin tertialrapport att verksamheten i slutförvaringsprojektet för kärnbränsle som använts i Posivasverksamhet ur kärn- och strålsäkerhetsynpunkt har varit tillräckligt bra. De brister som STUK observerat i materialet i godkännandeprocessen inverkar mer på genomförandetidtabellen än på kärn- och strålsäkerheten.

Mer information:
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet