Tillbaka till föregående sida

STUK: Kärnavfallsanläggningar kan byggas säkert

STUK: Kärnavfallsanläggningar kan byggas säkert

12.2.2015 kl 10:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) konstaterar i sitt utlåtande till arbets- och näringsministeriet den 11 februari 2015 att den inkapslings- och slutförvaringsanläggning som Posiva har planerat kan byggas så att den blir säker.

Utlåtandet utgår från STUKs säkerhetsgranskning där man säkerställde att kraven i enlighet med kärnenergilagen uppfylls. Härnäst fortsätter behandlingen av projektet i arbets- och näringsministeriet och i statsrådet, som beslutar huruvida byggnadstillstånd beviljas. Innan slutförvaringen av använt kärnbränsle inleds, måste inkapslings- och slutförvaringsanläggningen (nedan kärnavfallsanläggningen) få ett drifttillstånd av statsrådet, vilket Posiva har uppskattat att det ansöker om år 2020.

Principen är kontinuerlig förbättring av säkerheten

Posiva lämnade in en ansökan om byggnadstillstånd i slutet av 2012, varefter Posiva har kompletterat det material som lämnats in till STUK på grund av planeringens framskridande och begäran om utredningar som STUK har lagt fram. Slutförvaringen av använt kärnbränsle är ett projekt som fortsätter fram till 2100-talet, och i det iakttas principen om kontinuerlig förbättring av säkerheten.

”Hittills har vi kunnat försäkra oss om att driftsäkerheten och långtidssäkerheten i kärnavfallsanläggningen ligger på en tillräcklig nivå för att byggnadstillstånd kan beviljas. Det handlar om en ny typ av anläggning, och därför är det motiverat att framskrida stegvis och samtidigt bedöma och precisera planeringen av anläggningen utifrån den information som insamlas. Till exempel preciseras informationen om bergets lokala egenskaper när man börjar bygga utrymmet”, säger byråchef Jussi Heinonen. I utlåtandet förutsätter STUK att Posiva fortsätter undersökningarna rörande långtidssäkerhet samt preciserar de scenarie- och säkerhetsanalyser som har gjorts. Posiva måste utveckla säkerhetsmotiveringen i ansökan om drifttillstånd samt lägga fram en tydlig motivering och slutsats om slutförvaringens verksamhet och säkerhet.

Stråldoserna är mycket små

Slutförvaringen får inte utgöra fara för människor eller miljön. I sin säkerhetsmotivering har Posiva analyserat många olika typer av utvecklingsförlopp och risker förknippade med dessa, och konstaterat att dosen skulle bli mycket liten vid eventuella strålrisksituationer.

Enligt lagstiftningen får slutförvaringen orsaka en årlig stråldos om högst 0,1 millisievert för människor som exponeras för strålning efter att anläggningen har stängts. För att exponering för strålning överhuvudtaget ska uppkomma ska radioaktiva ämnen i kärnbränslet kunna frigöras från kapseln och föras med grundvattnet till markytan och därifrån med födoämnen till människan. Enligt analyser skulle strålningsexponeringen av människor i närområdet även i detta fall uppgå till en 1/10000 av gränsvärdet på 0,1 millisievert. Den genomsnittliga stråldosen för finländare är cirka 3,2 millisievert och det är möjligt att bli exponerad för 0,1 millisievert vid en skallröntgenfotografering eller en flygning över Atlanten.

Strålsäkerhetscentralen övervakar och bedömer säkerheten under byggtiden

Riksdagen antog ett principbeslut om slutförvaringsprojektet år 2001. Strålsäkerhetscentralen har till uppgift att övervaka att kärnavfallshanteringen genomförs säkert. ”Efter principbeslutet har vi målmedvetet ökat kunskapen om och resurserna för kärnavfallshantering samt internationellt samarbete för att säkerställa en sakkunnig och noggrann hantering av säkerhetsfrågor”, säger generaldirektör Petteri Tiippana. Under de två år som Posivas ansökan om byggnadstillstånd behandlades använde STUK cirka 18 årsverken av sina egna experter och sju årsverken av andra sakkunniga i Finland och utomlands.

Om tillståndet beviljas, övervakar STUK byggandet av kärnavfallsanläggningen och kan vid behov kräva ändringar i de planer som nu uppgjorts. ”Då fäster vi särskild vikt förutom vid inkapslings- och slutförvaringsanläggningen även vid att slutförvaringssystemet kan installeras enligt plan. Eftersom det är första gången en anläggning av den här typen byggs, är det viktigt att bedöma hur byggnadssätten och klassificeringssystemet fungerar medan slutförvaringstunnlarna byggs samt vilka utvecklingsområden och möjligheter för att förbättra säkerheten som finns. Undersökningar som ytterligare säkerställer funktionen i kopparkapseln och det omgivande lermaterialet måste också genomföras”, säger byråchef Jussi Heinonen.

Strålsäkerhetscentralens utlåtande om byggande av en inkapslings- och slutförvarsanläggning i Olkiluoto (pdf)
Strålsäkerhetscentralens säkerhetsuppskattning av Posivas ansökan om byggnadstillstånden (pdf)
Kärnsäkerhetsdelegationens utlåtande (pdf)
 
Mera information:
Byråchef, Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679 
Projektledare Kai Hämäläinen, tfn (09) 759 88 667 
Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200
Kommunikationschef  Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795

Kärnsäkerhet
uppdaterad
30.4.2015 kl 14:01
Dela denna sida

Dela denna sida