Tillbaka till föregående sida

STUK: Inget kärnsäkerhetsmässigt hinder för förlängning av tidsfristen för principbeslutet om Olkiluoto 4

STUK: Inget kärnsäkerhetsmässigt hinder för förlängning av tidsfristen för principbeslutet om Olkiluoto 4

18.8.2014 kl 11:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen STUK konstaterar i sitt utlåtande till arbets- och näringsministeriet att den preliminära säkerhetsbedömningen av Industrins Krafts (TVO) projekt Olkiluoto 4 som STUK gjorde 2009 fortfarande gäller.

En genomgång av den preliminära säkerhetsbedömningen blev aktuell när TVO lämnade en ansökan om en ny tidsfrist för ansökan om byggnadslov för kärnkraftverket till arbets- och näringsministeriet. Enligt principbeslutet ska byggnadslov för anläggningen sökas före utgången av juni 2015.

I sitt utlåtande som STUK avgett på ministeriets begäran konstaterar STUK att kärnsäkerheten inte medför några hinder för beviljande av en ny frist. Om byggnadslovsansökningen beviljas en förlängd frist kan tiden enligt STUK:s uppfattning användas nyttigt genom att utveckla säkerhetsegenskaperna hos det valda anläggningsalternativet, uppdatera utredningarna om anläggningsplatsen och utveckla TVO:s expertis och ledningssystem.

I den preliminära säkerhetsbedömningen konstateras att det fortfarande är möjligt att bygga samtliga kärnkraftverksalternativ som TVO presenterat på den av TVO föreslagna platsen i Euraåminne i Olkiluoto på ett sådant sätt att de gällande säkerhetsföreskrifterna i Finland uppfylls. Ingen av anläggningsalternativen uppfyller säkerhetskraven som sådana, men enligt STUK:s uppfattning kan anläggningsalternativen ändras så att de uppfyller de nya kärn- och strålsäkerhetsföreskrifterna.

En ändring av tidschemat för Olkiluoto 4 skulle inte heller påverka den preliminära säkerhetsbedömningen av slutförvaringsanläggningen för kärnavfall

Arbets- och näringsministeriet bad också att STUK bedömer huruvida en eventuell ändring i tidschemat för OL4 skulle påverka aktualiteten av den preliminära säkerhetsbedömningen av anläggningen för slutförvaring av kärnavfall.

I STUK:s preliminära säkerhetsbedömning av 2009 konstateras att en sådan anläggning för inkapsling och slutförvaring av använt kärnavfall som Posiva Oy planerat är möjlig att bygga i enlighet med de finländska säkerhetsföreskrifterna även i det fall att det använda kärnbränslet från anläggningsenheten OL4 skulle behandlas och slutförvaras där.

Posiva har i sin ansökan om principbeslut konstaterat att slutförvaringen av använt kärnbränsle från OL 3 och OL 4 börjar på 2070-talet. Enligt STUK:s bedömning har en mindre ändring av tidschemat ingen betydelse med tanke på säkerheten.

Utlåtandena och den preliminära säkerhetsbedömningen (på finska) (pdf)

Ytterligare information:
Projektchef Janne Nevalainen, tfn (09) 759 88 682 (ärenden som gäller anläggningsenhet OL4)
Byråchef Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679 (Ärenden som gäller Posivas slutförvaringsenhet)
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida