Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK förnyade sina anvisningar för skyddsåtgärder vid strålrisk

STUK förnyade sina anvisningar för skyddsåtgärder vid strålrisk

16.9.2020 kl 13:20
Webbnyhet

Anvisningen Skyddsåtgärder i en nödsituation med strålrisk (VAL 1) har omarbetats. Anvisningen är ett viktigt redskap för Strålsäkerhetscentralen (STUK) vid beredandet av rekommendationer för skyddsåtgärder för nödsituationer med strålrisk. Anvisningen kan även användas av myndigheter som beslutar om skyddsåtgärder.

Anvisningen för skyddsåtgärder i den tidiga och intermediära fasen av nödsituationer med strålrisk har förnyats. Den förnyade anvisningen ersätter anvisningarna VAL 1 och VAL 2 som publicerades 2012. Anvisningen innehåller grunderna för skyddsåtgärder som styr myndigheternas verksamhet i nödsituationer med strålrisk. Dessutom anges de doskriterier och åtgärdsnivåer, som när de överskrids, i regel förutsätter skyddsåtgärder.

Med en nödsituation med strålrisk avses en situation där räddnings- eller skyddsåtgärder kan behövas för att inte strålningsexponeringen för de personer som deltar i omhändertagandet av befolkningen och situationen ska öka. STUK ger rekommendationer till andra myndigheter om vilka skyddsåtgärder som behövs i situationen och myndigheterna fattar beslut om åtgärder, till exempel evakuering av ett visst område. Anvisningen är avsedd som ett centralt verktyg för beredning av STUK:s rekommendationer samt som grund för den planering som görs av de myndigheter och organisationer som deltar i beslutsfattandet gällande skyddsåtgärderna.

”Behovet att förnya anvisningen beror bland annat på att strålsäkerhetslagstiftningen har reformerats. Principerna för skydd av nödsituationspersonalen enligt den nya strålsäkerhetslagen har införts i anvisningen och terminologin har justerats. I anvisningen har även de erfarenheter som fåtts från beredskapsövningar och olika strålningsrelaterade händelser utnyttjats”, säger överinspektör Antero Kuusi, som svarat för beredningen av anvisningen på STUK.

Texten i anvisningen har också förtydligats avsevärt jämfört med anvisningarna VAL 1 och VAL 2 som publicerades 2012. Särskilt nyttigt anser Antero Kuusi det vara att andra myndigheter och organisationer deltog i beredningsarbetet vid sidan av STUK:

”Vi bad om utlåtanden för utkastet till anvisningen från flera olika instanser, som skulle ha någon roll i planeringen eller genomförandet av skyddsåtgärderna i nödsituationer med strålrisk. Utkastet kunde även kommenteras fritt av vem som helst på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandena beaktades i omarbetandet av anvisningen.”

Vad kunde orsaka en strålrisk i Finland?

En allvarlig nödsituation med strålrisk, som skulle kunna kräva omfattande skyddsåtgärder i Finland, kan orsakas av en allvarlig olycka i ett kärnkraftverk i Finland eller närområdet, användningen av en smutsig bomb eller nedfallet från en kärnsprängning. En lokal nödsituation med strålrisk kan orsakas av en olycka vid användning eller transport av radioaktiva ämnen eller vid avsiktlig olaglig användning av radioaktiva ämnen. Denna förnyade anvisning tillämpas på alla nödsituationer med strålrisk oavsett deras allvar eller omfattning.

Den förnyade anvisningen är i första hand ett verktyg för myndigheterna. Förutom att myndigheterna kan agera effektivt och systematiskt för att skydda befolkningen i en nödsituation är det viktigt att medborgarna kan agera rätt vid strålrisk. I maj i år publicerade STUK två broschyrer, Strålrisk och skydd – Agera så här i en strålrisksituation samt den lite längre broschyren Strålrisk och skydd, som också tar upp bland annat strålningens hälsoeffekter.

Anvisningen Skyddsåtgärder i en nödsituation med strålrisk (VAL 1) i Stuklex

Suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa
Ohje VAL 1 / 1.9.2020 (pdf)

Skyddsåtgärder i en nödsituation med strålrisk
Anvisning VAL 1 / 1.9.2020 (pdf)

Broschyrer till medborgarna


Tilläggsuppgifter:
Överinspektör Antero Kuusi, tfn +358 9 759 88 499
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålrisk och beredskap
uppdaterad
16.9.2020 kl 13:26