Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK förbereder sig för att utvärdera säkerheten hos nya typer av kärnreaktorer

STUK förbereder sig för att utvärdera säkerheten hos nya typer av kärnreaktorer

30.1.2020 kl 10:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har publicerat en rapport om förutsättningarna för en säker drift av så kallade små reaktorer. Rapporten behandlar utvärderingen av säkerheten hos nya typer av kärnreaktorer och frågor kring tillståndsförfarandet av dessa. Orsaken till att STUK förbereder sig för tillståndsförfarande för de nya typerna av anläggningar är det växande nationella och internationella intresset.

En arbetsgrupp som Arbets- och näringsministeriet har utsett utreder som bäst utvecklingsbehovet av kärnenergilagen. Ett ärende vid diskussionerna är kärnkraftsanläggningarnas tillståndssystem, samt i vilken form detta kan anpassas för att på ett bättre sätt än den nuvarande lagstiftningen lämpa sig för tillståndsförfarandet och säkerheten hos de nya små reaktorerna. Ute i världen görs betydande investeringar i utvecklingen av små reaktorer. Förutom de traditionella kärnkraftsbolagen är också nya aktörer, som t.ex. städer, kommuner och processindustrin, intresserade av att utnyttja de små reaktorernas värme- och energiproduktion.

Även om det inte ännu finns konkreta planer på att bygga små reaktorer i Finland så måste STUK förbereda sig för vad som är på kommande. ”Vi måste kunna informera aktörerna som planerar att investera i kärnkraft om de nya säkerhetskraven och kunna utvärdera säkerheten för anläggningar av den nya typen, om vi i framtiden hamnar i en sådan situation”, säger STUKs Generaldirektör Petteri Tiippana.

”Tekniken utvecklas mycket fort för tillfället och ändringar i tillståndsförfarandet och anvisningar som kompletterar lagstiftningen för den nya typens anläggningar sker inte i en handvändning. Det tar också mycket tid att utveckla kunnandet. Vi förbereder oss på det kommande, för att kunna försäkra oss om att standarden hos de små reaktorernas säkerhet ligger på minst samma nivå som de nuvarande kärnkraftverkens. En myndighetsverksamhet på hög nivå förutsätter också att våra förutsättningar och krav på aktörerna är möjligast klara och att kraven kan tas i beaktande i förväg”, berättar Tiippana.

Vid sidan av den nationella verksamheten deltar STUK aktivt i det internationella samarbetet, där olika länders myndigheter funderar på spelregler för anläggningarnas tillståndsförfarande och säkerhet. Vikten av det internationella samarbetet och uppgörandet av gemensamma spelregler framhävs av de förväntningar som ställs av leverantörer som planerar små reaktorer, för att dessa skall kunna bygga identiska reaktorer i så många olika länder som möjligt.  

Tilläggsinformation:
Ledande sakkunnig Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:11