Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK: Drifttillstånd kan beviljas för Olkiluoto 3

STUK: Drifttillstånd kan beviljas för Olkiluoto 3

25.2.2019 kl 13:30
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har idag den 25 februari gett ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet enligt vilket den nya kärnkraftverksenheten, OL3, som Industrins Kraft byggt i Olkiluoto i Euraåminne är säker att använda. STUK ser inga hinder för att bevilja anläggningen drifttillstånd. Statsrådet bestämmer om drifttillstånd.

Utlåtandet som STUK gett till ANM är baserat på en omfattande säkerhetsbedömning. STUK har i sin övervakning och säkerhetsbedömning bedömt förutom anläggningens tekniska och strukturella säkerhet även Industrins Krafts organisations och anställdas beredskap att använda anläggningen på ett säkert sätt.

Minna Tuomainen, projektchef för OL3:s säkerhetsövervakning vid STUK, påminner att tillståndsinnehavaren, dvs. Industrins Kraft, ansvarar för anläggningen och dess säkra användning.

Drifttillstånd beviljas alltid för kärnkraftverk för en bestämd tid. STUK ser inget hinder för att bevilja Industrins Kraft drifttillstånd för anläggningen fram till slutet av år 2038 i enlighet med ansökan. Säkerhetsbedömningens slutsats är att anläggningen är säkert byggd och att Industrins Kraft förmår använda den på ett säkert sätt. STUK framför som tillståndsvillkor att Industrins Kraft ska göra en periodisk säkerhetsbedömning för anläggningen före utgången av år 2028 och leverera den till STUK för godkännande.
”Säkerhet betyder här kort sagt att användningen inte orsakar skada på människor, miljö eller egendom”, citerar Tuominen kärnenergilagen.

STUK:s säkerhetsbedömning berör förutom användningen av anläggningen, även atombränsle- och kärnavfallshanteringen. Industrins Krafts plan är att OL3:s kärnavfall omhändertas vid slutförvaringen i Olkiluoto. Slutförvaringsplanen för förbrukat atombränsle är baserad på Posiva Oy:s slutförvaringsprojekt.

Projektchef Minna Tuomainen konstaterar att övervakningen av byggandet av OL3 har varit betungande för STUK och samtidigt en tämligen tydlig uppgift: ”All övervakning är baserad på lagstiftningen och ytterligare förordningar och anvisningar som stöder sig på den. I detta skede kan vi konstatera att anläggningen och organisationen som använder den, dvs. Industrins Kraft, uppfyller de finländska säkerhetskriterierna.”

STUK:s övervakning fortsätter

Minna Tuomainen påminner att förberedelserna för att ta i bruk OL3 ännu pågår och STUK övervakar noggrant arbetet som föregår ibruktagandet även efter att drifttillstånd beviljats. Till exempel provdrift av systemen och utarbetandet av olika föreskrifter pågår ännu till en del. Industrins Kraft behöver ännu ett separat laddningstillstånd av STUK för att ladda atombränsle. Innan bränslet laddas i reaktorn granskar STUK bland annat att riktlinjerna som berör användningen av anläggningen är tillräcklig, att organisationen som använder anläggningen är ändamålsenlig och tillräcklig, att ibruktagningsinspektionen av anläggningens system, strukturer och anordningar har gjorts på ett godkänt sätt samt att resultaten från systemproven är godtagbara.

En sak som ska övervakas och granskas innan bränslet laddas är dämpningen av vibrationerna i anslutningsledningen i primärkretsens tryckhållare som upptäcktes vid provdriften av anläggningen. För detta finns alternativa tekniska lösningar. STUK inspekterar planerna för den lösning som Industrins Kraft valt, övervakar arbetet och kontrollerar innan bränslet laddas att ändringsarbetena har blivit slutförda och att lösningens funktionsduglighet har testats.

Då Olkiluoto 3 startas och projektet som övervakar byggandet avslutas när anläggningens kommersiella användning har påbörjats övergår STUK:s övervakning till övervakning av användningen. Därefter övervakar STUK fem kärnkraftverksenheter som är i bruk.

STUK har gjort tre säkerhetsbedömningar om OL3-projektet

Innan Industrins Kraft kan ta i bruk kärnkraftverket OL3 har projektet krävt tre beslut av statsrådet. Det första var ett principbeslut som fattades år 2002 och som även krävde riksdagens godkännande i enlighet med tillståndsförfarandet i Finland. Följande var ett byggnadstillstånd som beviljades år 2005 och det senaste är drifttillståndet som nu väntar på statsrådets beslut. Vid varje tillståndsfas har STUK utfört en säkerhetsbedömning om projektet och noggrant övervakat projektet mellan tillståndsfaserna.

Länkar:

Infograf över säkerhetsbedömningen, illustrationer:

Ytterligare information:

Projektchef  Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329
Biträdande direktör Tapani Virolainen, tfn (09) 759 88 671
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Kärnsäkerhet
uppdaterad
26.2.2019 kl 10:29