Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK deltog i utredningen av vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser

STUK deltog i utredningen av vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser

19.6.2017 kl 14:38
Webbnyhet

En utredning av vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser har färdigställts. Utredningen som arbets- och näringsministeriet har låtit utföra studerades bullret från vindkraftverk och särskilt den inverkan som infraljudet från vindkraftverk åstadkommer.

Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Helsingfors universitet (HU) och Helsinki Ear Institute utförde utredningen i samarbete. Utredningen består av mätningar som utförts under ledning av VTT samt av en omfattande litteraturöversikt över den internationella forskningen på området. STUK deltog i litteraturöversikten.

Enligt utredningen är de infraljudnivåer som mättes i närheten av vindkraftverk och i stadsmiljön i samma storleksklass. I utredningen konstateras det att det enligt befintliga undersökningar inte finns några vetenskapliga bevis på direkta hälsoolägenheter som skulle orsakas av de infraljudnivåer som förekommer i sådana miljöer. Forskarna dock konstaterar enhälligt i sina slutsatser att det finns endast få undersökningar av infraljudens hälsoeffekter på lång sikt och därför är ytterligare undersökningar motiverade.

Mer information

Laboratoriechef Tommi Toivonen, tfn (09) 759 88 660
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Utredning: Ljudet från vindkraftverk och dess inverkan på hälsan (VTT, THL; STUK, HU) på finska
Pressmeddelande av ANM 16.6.2017 Vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser utredda

Strålsäkerhetscentralen