Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null STUK börjar förnya kärnsäkerhetsföreskrifter

STUK börjar förnya kärnsäkerhetsföreskrifter

4.11.2020 kl 13:15
Meddelande

Enligt kärnenergilagen är STUK:s uppgift att meddela allmänna säkerhetsföreskrifter och uppställa detaljerade säkerhetskrav angående användningen av kärnenergi. Dessa presenteras i föreskrifterna och anvisningarna publicerade av STUK (YVL-direktivet). Kärnsäkerhetsföreskrifterna innehåller kraven angående kärn- och strålningssäkerhet, säkerhetsarrangemang och kärnmaterialövervakning i samband med användning av kärnanläggningar och annan kärnenergianvändning. Föreskrifterna omfattar alla faser i livscykeln för en kärnanläggning (utformning, uppförande, idrifttagning, drift och nedläggning av anläggning samt slutförvaring av kärnavfall). Föreskrifterna innehåller fem föreskrifter och 45 YVL-anvisningar.

Strålsäkerhetscentralen beslutade 28.10.2020 att börja förbereda en innehållslig och strukturell reform av säkerhetsföreskrifter för kärnenergianvändning. Med hjälp av reformen försöker man ändra tillsynen och verksamhetskulturen inom kärnsäkerheten. Reformens syfte är inte att ändra den säkerhetsnivå som nu krävs för användning av kärnanlägggningar och annan kärnenergianvändning.

Syftet med de nya föreskrifterna är att framhäva verksamhetsidkarnas ansvar för säkerheten. I och med reformen kommer de rekommenderade anvisningarna och de förpliktande kraven att separeras. De nya säkerhetskraven ska vara målinriktade och teknologineutrala och dessa ska inte längre definiera de godkända lösningarna. Målinriktade krav ger tillståndshavarna möjlighet att leta efter de lösningar som lämpar sig bäst för att uppfylla kraven. Teknologineutraliteten möjliggör flexiblare tillstånd för nya teknologier, till exempel för så kallade små modulära reaktorer (Small Modular Reactor, SMR), än de nuvarande föreskrifterna gör.

”De nuvarande föreskrifterna ger kanske till och med för detaljerade definitioner på godkända lösningar i kärnkraftverk, och begränsar lösningsmöjligheterna för både STUK och tillståndshavarna. Målinriktade föreskrifter betyder att tillståndsinnehavarna själva får fler möjligheter att utarbeta den bästa lösningen med tanke på säkerheten innan den presenteras för STUK för att godkännas”, beskriver ledande sakkunnig inom tillsyn av kärnkraftverk Minna Tuomainen.

Reformen tillhandahåller STUK även möjligheten att rikta tillsynen med hänsyn till betydelsen av risk. Ansvarsfull verksamhet beaktas även i riktandet av tillsyn och mängden tillsyn.

Kärnenergilagen behöver också förnyas

Arbetsgruppen som sattes upp av Arbets- och näringsministeriet (ANM) publicerade en uppskattning i augusti enligt vilken en totalreform av kärnenergilagen också är nödvändig, eftersom verksamhetsmiljön för kärnenergianvändning har ändrat sig på många sätt efter trätt i kraft i 1988. STUK var med i arbetsgruppen.

Det är nyttigt om lagstiftningen och kärnsäkerhetsföreskrifterna förnyas samtidigt, eftersom kärnenergilagen och de underordnade föreskrifterna är så tätt bundna till varandra. I samband med föreskriftsreformen granskar man om vissa krav ur de nuvarande kärnskerhetsföreskrifterna behöver lyftas till lag- eller förordningsnivån eftersom grundlagen säger så. Med tanke på förberedelserna och slutresultatet skulle man därför uppnå det bästa slutresultatet genom att samtidigt förnya denna helhet.

”En viktig del av förberedelserna inför föreskriftsreformen är just att diskutera tidtabellen för och samordning av reformerna med ANM”, konstaterar Tuomainen.

Tidtabellen för STUK:s föreskriftsreform preciseras under 2021 när en mer detaljerad genomförandeplan upprättas för reformen.

Kärnsäkerhetsföreskrifter

  • Med kärnsäkerhetsföreskrifter avses de allmänna säkerhetsföreskrifterna (7 q §) och de allmänna säkerhetskraven, (dvs YVL-direktivet; 7 r §) som STUK meddelat med stöd av kärnenergilagen; att meddela dessa har stadgats som STUK:s uppgift (55 §).
  • Föreskrifterna tillämpas för alla faser i livscykeln för en kärnanläggning, från utformning till nedläggning, samt för annan kärnenergianvändning (t.ex. transporter av kärnmaterial).
  • Säkerhetskraven gäller för kärnanläggningen, anläggningsplatsen, organisationen som använder anläggningen samt för olika funktioner (t.ex. säkerhets- och beredskapsarrangemang, kärnavfallshantering, kärnmaterialtillsyn eller strålövervakning av omgivningen).
  • STUK kontrollerar att föreskrifterna följs (55 §).

Ytterligare information:
ledande sakkunnig Minna Tuomainen, tfn (09) 759 88 329, minna.tuomainen@stuk.fi
direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663, kirsi.alm-lytz@stuk.fi
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Kärnsäkerhet
uppdaterad
4.11.2020 kl 13:40