Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Stramare skyldighet för arbetsgivare att mäta radonhalten genom ny strålsäkerhetslag

Stramare skyldighet för arbetsgivare att mäta radonhalten genom ny strålsäkerhetslag

9.11.2018 kl 15:41
Meddelande

I och med reformen av strålskyddslagstiftningen som fastställdes i dag och som träder i kraft 15.12 sänks referensvärdena för radonhalten i bostäder, på arbetsplatser och i andra vistelseutrymmen till 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft (tidigare åtgärdsgräns 400 Bq/m3). Arbetsgivarna är skyldiga att ordna radonmätning på arbetsplatser om det är motiverat att anta att referensvärdet överskrids. Mätningsskyldigheten kommer bland annat att omfatta hela huvudstadsregionen liksom ett flertal kommuner i Norra Karelen och Mellersta Finland.

Enligt lagen ska radonhalten på arbetsplatser utredas i Finland i alla underjordiska arbetsutrymmen, på arbetsplatser som byggts på mark som lätt släpper igenom luft och i områden där minst 10 procent av det årliga genomsnittet av tidigare uppmätta radonhalter överskrider referensvärdet på 300 Bq/m³. Förutom i hela kommuner blir radonmätning obligatorisk i vissa kommuner endast i bestämda postnummerområden. Det här beror på att radonhalten kan variera avsevärt från område till område. I och med den nya lagen gäller mätningsskyldighet i 102 kommuner i stället för i 60 kommuner, vilket innebär cirka en tredjedel av Finlands kommuner och i 53 postnummerområden utanför kommuner med mätningsskyldighet.

Om arbetsplatsen befinner sig på andra eller på högre våningar beräknat från markytan behöver radonhalten emellertid inte mätas. Mätning förutsätts inte heller på arbetsplatser där byggnadens golv och väggar inte berör jordmånen och där det är uppenbart att ventilationen i utrymmet som uppstår mellan dessa är god.

”Radon är en av orenheterna i inomhusluften som det vanligtvis är enkelt och förmånligt att skydda sig mot. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer så det är viktigt att utreda radonhalten i hemmet och lokaler där man tillbringar mycket tid. Arbetsgivarna är skyldiga att se till arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. En del av detta är skyddet mot för hög radonexponering på arbetsplatsen för arbetstagarna” säger laboratoriedirektör Päivi Kurttio vid Strålsäkerhetscentralen.

Den nya lagstiftningen förlänger också radonmätningsperioden. Mätningsperioden som nu pågår fortsätter i och med den nya lagen till slutet av maj och från och med nästa år räknas radonmätningsperioden från början av september till slutet av maj. Den nya lagstiftningen förtydligar också arbetsgivarnas skyldighet att anmäla verksamhet som eventuellt medför radonexponering till STUK.

Målet är att minska den arbetsrelaterade radonexponeringen

Det nya referensvärdet för radonhalten baserar sig på EU:s strålsäkerhetsdirektiv. Genom lagen skyddas människornas hälsa för olägenheter som strålningen medför och miljöskador som beror på strålning förebyggs. Av finländarnas genomsnittliga stråldos härstammar en stor del från radon i inomhusluften. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer framför allt hos rökare och varje år insjuknar uppskattningsvis cirka 300 finländare i lungcancer till följd av exponering för radon.  

Referensvärdet för radonhalten (300 Bq/m³) tillämpas på arbetslokaler där arbete utförs i över 600 timmar per år. I lagstiftningen har dessutom fastställts ett referensvärde för radonexponering som uppgår till 500 000 bequereltimmar per kubikmeter luft (Bq h/m3). Om referensvärdet för radonhalten överskrids i lokaler där arbetstiden är kort beräknas radonexponeringen som en summa av all den för arbetstagaren ansamlade exponeringen i lokalen. Sålunda får radonhalten överskrida 300 Bq/m3 i utrymmen där arbete endast utförs kort tid såvida referensvärdet för radonexponeringen per enskild arbetstagare inte överskrids.

Om det trots försök inte är möjligt att sänka radonexponeringen för en arbetstagare så att den faller under referensvärdet ska arbetsgivaren ha ett av STUK beviljat säkerhetstillstånd för sin verksamhet och man börjar följa upp och registrera arbetstagarnas årliga radonexponering i Dosregistret.

Tasavallan presidentin esittely ja päätös 9.11.2018

Frågor och svar om reformen av strålskyddslagen - social- och hälsovårdsministeriet

Områden med mätningsskyldighet, kommun, postnummer

Områden med mätningsskyldighet, karta

Mer information:

Laboratoriedirektör Päivi Kurttio, tfn 09 75988554

Radon
uppdaterad
14.12.2018 kl 18:10