Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålsäkerhetscentralens föreskrift om aktivitetsvärden för slutna strålkällor med hög aktivitet

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om aktivitetsvärden för slutna strålkällor med hög aktivitet

4.2.2019 kl 17:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen har med stöd av 75 § 5 mom. i Strålsäkerhetslagen (859/2018) meddelat en föreskrift om aktivitetsvärden för slutna strålkällor med hög aktivitet. Föreskriften trädde i kraft 31.1.2019.

Genom föreskriften stiger aktivitetsvärdena för slutna strålkällor för de flesta radionuklider jämfört med tidigare. För två radionukliders del (Pu-238 och Am-241) sjunker aktivitetsvärdena för slutna strålkällor med hög aktivitet.

Strålsäkerhetslagen omfattar särskilda bestämmelser om slutna strålkällor med hög aktivitet och värdena som anges i den här föreskriften tillämpas också i motiveringarna till fastställande av säkerheter med stöd av 55 § i strålsäkerhetslagen. Till skillnad från tidigare ställs en säkerhet för varje sluten strålkälla med hög aktivitet och för stora mängder radioaktiva ämnen som ska behandlas eller innehas. Alla slutna strålkällor med hög aktivitet omfattas även av ett särskilt säkerhetssystem. Strålsäkerhetscentralen har meddelat föreskrift S/3/2018 om säkerhetsarrangemangen i samband med strålkällor.

Den stora förändringen gällande definitionen av slutna källor med hög aktivitet ligger i att aktivitetsvärdet tidigare bestämdes utgående från det certifikat som tillverkaren av den slutna strålkällan gav medan man nu beaktar nedbrytningen av det radioaktiva ämnet och bestämmer aktivitetsvärdet i nuläget. Verksamhetsidkarens skyldigheter baserar sig alltså mera på säkerhet än tidigare.

Genom föreskriften motsvarar aktivitetsvärdena för slutna strålkällor med hög aktivitet bestämmelserna i den nya strålsäkerhetslagen som trädde i kraft 15.12.2018 och värdena i direktiv 2013/59/Euratom.

I Finland används cirka 5 900 slutna strålkällor innehållande radioaktiva ämnen, huvudsakligen inom industrin. Dessa används till exempel i olika mätinstrument inom industrin.

Ytterligare information:

Byråchef Santtu Hellstén, +358 9 759 88 221, Santtu.Hellsten(a)stuk.fi

Säteily työssä
uppdaterad
25.2.2019 kl 09:50