Tillbaka till föregående sida

Strålsäkerhetscentralen utreder radonhalten på daghemmen i områden med hög förekomst av radon

Strålsäkerhetscentralen utreder radonhalten på daghemmen i områden med hög förekomst av radon

26.1.2015 kl 10:00
Meddelande

Enligt strålskyddslagstiftningen ska verksamhetsutövaren utreda radonhalterna i inomhusluften på arbetsplatser, till exempel daghem. Uppgifter om radonhalter som överskrider åtgärdsgränserna ska lämnas till Strålsäkerhetscentralen (STUK). Uppgifterna om radonhalterna på arbetsplatserna är i dagsläget emellertid inte heltäckande och därför utreder STUK radonhalterna på daghem som ligger i områden med hög förekomst av radon. Radon är en radioaktiv gas som orsakar cancer. Det är möjligt att förhindra att radon tränger sig inomhus.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har skickat till alla kommunala och privata daghem och gruppfamiljedaghem som ligger i områden med hög förekomst av radon en begäran om att få en utredning om huruvida radonhalten i inomhusluften har mätts i deras lokaler. Enligt strålskyddslagstiftningen ska radonhalterna på daghem utredas i kommuner där minst tio procent av årsmedeltalen för radonhalter som mäts i småhus överskrider värdet 400 becquerel per kubikmeter. En förteckning över dessa kommuner finns på STUK:s webbplats.

De verksamhetsutövare för daghem och gruppfamiljedaghem som STUK kontaktat ska lämna en utredning om radonhalten. Om de ännu inte har utfört en radonmätning, ska en sådan mätning påbörjas senast vid slutet av februari 2015. Om det gått mer än tio år sedan den förra radonmätningen eller om det gjorts betydande byggarbeten i lokalerna efter den senaste mätningen, finns det orsak att mäta radonhalten på nytt. Radonmätning är i allmänhet inte nödvändig i andra våningen eller högre upp i byggnaden.

”Två tredjedelar av daghemmen har redan meddelat om de redan utfört radonmätningen eller planerar att göra det. Det lönar sig för föräldrarna i kommuner med hög förekomst av radon att fråga om läget på barnets dagvårdsplats”, säger forskaren Katja Kojo från STUK.

Målet är att minska barnens och de anställdas exponering för radon

Radon i inomhusluften är den näst vanligaste kända orsaken till lungcancer. Syftet med projektet är att minska barnens och personalens exponering för radioaktiv radongas på daghemmen.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv ädelgas som transporteras från jordmånen till inomhusluften. Långvarig vistelse i en lokal med hög radonhalt ökar risken för lungcancer. Radon i inomhusluften orsakar uppskattningsvis 300 fall av lungcancer i Finland varje år. Med mätningarna, som görs med radonburkar, identifieras de daghemsbyggnader där barnens och de anställdas radonexponering kräver tilläggsutredning och eventuellt reparation av daghemmet för att minska radonhalten i luften. I detta projekt utreds inte radonhalterna på familjedagvårdsplatser.

Mer information om radonmätningar på arbetsplatserna (på finska) 

Det är bra att mäta förekomsten av radon även i hemmen

Det är också bra att sköta om att det inte finns för mycket radon i inomhusluften i hemmet.

Enligt Finlands byggbestämmelsesamling ska en bostad planeras och byggas så att radonhaltens årsmedeltal inte överstiger värdet 200 becquerel per kubikmeter.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut borde radonhalten i rumsluft i en bostad inte överstiga årsmedeltalet 400 becquerel per kubikmeter.  Enligt EU:s direktiv är det nya maximivärdet från och med 2018 högst 300 becquerel.

Radonhalten kan endast utredas genom mätning. Mätningen ska göras under perioden 1.11–30.4. Mätningstiden är minst två månader, vilket innebär att mätningen ska inledas före utgången av februari.

En mätning är lätt att utföra och den kan beställas exempelvis från STUKs radonmätningstjänst (http://verkkokauppa.stuk.fi).

Ytterligare information:
Forskare Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

Radon
Dela denna sida

Dela denna sida