Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålsäkerhetscentralen tryggar verksamheten

Strålsäkerhetscentralen tryggar verksamheten

20.3.2020 kl 12:30
Webbnyhet

Coronavirusepidemin äventyrar inte strålsäkerheten i Finland.

Strålsäkerhetscentralens (STUK) uppgift är att övervaka att strålning inte skadar människor, samhälle eller miljö.

I och med coronaviruset har STUK anpassat verksamheten för att klara av sitt uppdrag även om coronavirusepidemin sprider sig i Finland. STUK:s anställda utför till exempel så mycket arbete de kan på distans, för att undvika smitta.

Trots distansarbetet ser STUK till att övervakningen av strålningen i miljön fungerar och att STUK alltid har tillräcklig information om strålningsläget i Finland. STUK har också försäkrat sig om att laboratoriets verksamhet fortsätter och att vi kan svara på begäran om handräckning exempelvis från tullen eller gränsbevakningsväsendet.

STUK:s beredskaps- och larmarrangemang för nödsituationer med strålrisk fungerar också normalt.

Övervakning enligt riskerna

Den situation som coronaviruset har gett upphov till påverkar till exempel STUK:s övervakning vid kärnkraftverk och hos andra verksamhetsutövare. Granskningar utförs tills vidare enbart i de objekt som har störst säkerhetsbetydelse och vid granskningarna beaktas hälsovårdsmyndigheternas anvisningar om att undvika närkontakt. STUK:s övervakningsobjekt är kritiska med tanke på samhällets övergripande säkerhet, exempelvis hälso- och sjukvård samt kärnkraft, och därför ser vi mycket allvarligt på smittorisken. Största delen av övervakningen bygger på granskning av dokument. Detta arbete fortsätter som vanligt på distans.

STUK har också försäkrat sig om att kärnkraftsbolagen har förberett sig inför coronavirusläget. Den allvarligaste följden av coronaviruset skulle eventuellt vara att driftspersonalen insjuknar samtidigt, vilket skulle påverka driften av kraftverken. En sådan situation orsakar emellertid inte direkt en säkerhetsrisk. Kraftverken har tillräckligt med ställföreträdare vid sjukdomsfall. Enligt STUK:s uppfattning har kärnkraftverken förberett sig tillräckligt på riskerna, och driften av dem är säker.

”Strålsäkerheten i Finland bygger i sista hand på ansvarsfull verksamhet av dem som använder strålning och på en god säkerhetskultur. På grund av coronaviruset måste STUK ta i bruk nya arbetssätt för att utföra övervakningsuppgifter. Strålsäkerheten kan säkerställas också i detta läge”, konstaterar generaldirektör Petteri Tiippana.

Mer information:

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Strålsäkerhetscentralen
uppdaterad
7.8.2020 kl 11:19