Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Strålningen är större på hög höjd och det syns i flygpersonalens stråldoser

Strålningen är större på hög höjd och det syns i flygpersonalens stråldoser

6.6.2019 kl 09:15
Webbnyhet

Enligt dosregistret för arbetstagare som upprätthålls av Strålsäkerhetscentralen (STUK) var år 2018 redan det tredje året i följd under vilket flygpersonalens stråldoser ökade betydligt jämfört med föregående år. Ingen fick ändå alltför höga stråldoser.

Under fjolåret ingick ca 4 300 finländska arbetstagare inom flygbesättning och kabinpersonal i STUK:s övervakning av strålningsexponering. De var ca 400 fler än under år 2017, men deras sammanräknade stråldos hade samtidigt ökat med 17 procent. Följaktligen ökade också enskilda arbetstagares genomsnittliga stråldos.

För flygarbete har fastställts en dosrestriktion, som är sex millisievert per år. För att garantera att arbetstagarnas stråldoser förblir mindre än restriktionen har flygbolagen under de senaste åren varit tvungna att minska antalet flygresor vid slutet av året för vissa av sina anställda. Då man har gjort på detta sätt har ingen arbetstagares dos överstigit dosgränserna som fastställts för flygverksamheten år 2018.

 ”STUK övervakar finländska flygbolag och flygbolagen har på ett utomordentligt sätt sörjt för att personalens doser inte har överstigit dosrestriktionen trots stora förändringar inom branschen”, konstaterar inspektör Anne Kiuru vid STUK.

Flyganställdas ökade sammanräknade stråldos beror enligt STUK:s inspektör Anne Kiuru delvis på att antalet flyganställda och flygtimmar har ökat. Dessutom har antalet flygtimmar ökat speciellt för långdistansflyg och rutter där man flyger längre norrut än under vanliga långdistansflyg. En förnyad flygplansflotta bidrar också till de ökade doserna, eftersom nya flygplanstyper kan flyga högre än tidigare.

Strålningen som fås i flygplan har sitt ursprung i rymden. De ökade stråldoserna förklaras också för sin del av att solens aktivitet låg nästan på miniminivå i fjol och solens aktivitet är omvänt proportionell till stråldosen. Ju mindre aktivitet desto större mängd strålning.
Ifjol ingick sammanlagt 16 350 anställda i uppföljningen av strålningsexponeringen och drygt en fjärdedel av dem var flyganställda. Deras sammanräknade stråldos är ändå 78 procent av den totala stråldosen för alla som deltog i uppföljningen.

Terveydenhuolto (röntgensäteily)
Hälsovård (röntgens.)

0,03 Sv
Terveydenhuolto (muu)
Hälsovård (övrig)
0,10 Sv
Teollisuus
Industri
0,16 Sv
Tutkimus
Forskning
0,02 Sv
Eläinlääkintä
Veterinärmedicin
0,00 Sv
Ydinenergia
Kärnenergi
2,37 Sv
Radioaktiivisten aineiden valmistus
Tillverkning av radioaktiva ämnen
0,03 Sv
Lentotyö
Flygarbete
13,54 Sv
Muut
Övriga
0,01 Sv
Yhteensä
Sammanlagt
16,26 Sv
Flyganställda fick över 80 procent av alla effektiva doser som registrerats under uppföljningen av strålningsexponering år 2018. I tabellen betyder Sv sievert, dvs. enheten för stråldoser. Effektiv dos å sin sida är en storhet för stråldoser, som beskriver den totala hälsorisken som strålningen orsakar. Information om enheter och storheter finns på finska i ordlistan på STUK:s webbplats.

 

Stråldoserna som flyganställda får har övervakats redan länge. Tidigare har flyganställda ändå inte räknats som strålningsarbetare. Detta ändrades i och med den nya strålsäkerhetslagen som trädde i kraft i december i fjol.

Stora årliga underhållsarbeten syns i de sammanräknade stråldoserna som anställda vid kärnkraftverk får

Utöver personer som exponeras för naturlig strålning – radon och rymdstrålning – fanns personer som arbetar inom användningen av kärnenergi, hälsovård, industri, forskning, veterinärmedicin och tillverkning av radioaktiva ämnen med i STUK:s uppföljning och den egentliga dosövervakningen.

I fjol var den sammanlagda dosen som arbetstagare utsätts för vid användningen av kärnenergi över 50 procent större än föregående år. Den totala dosen som anställda vid kärnkraftverk får varierar betydligt från år till år beroende på längden på det årliga underhållet och de underhållsarbeten som utförs vid anläggningarna.

2018 års siffror förklaras av ett omfattande underhållsuppehåll på 46 dygn vid enhet två vid Fortums kraftverk i Lovisa. Underhållet utförs vart åttonde år. Under uppehållet bytte bolaget bränsleelement och utförde omfattande revisioner och omändringsarbeten.

Både i Lovisa och Olkiluoto underskred stråldoserna för de arbetstagare som deltog i underhållsarbetet klart både de dosgränser som stadgas i strålskyddsförordningen och kraftbolagens dosgränser.

Ytterligare information:

Medietjänst, telefon 010 850 4761

Strålning i arbete
uppdaterad
15.6.2019 kl 08:12