Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Samarbetet mellan Tullen och Strålsäkerhetscentralen utvecklas och strålningsövervakningen blir bättre

Samarbetet mellan Tullen och Strålsäkerhetscentralen utvecklas och strålningsövervakningen blir bättre

31.1.2018 kl 11:52
Webbnyhet

Tullen övervakar de yttre gränserna med moderna instrument för strålningsövervakning. Strålsäkerhetscentralen (STUK) ger vid behov experthjälp i detta arbete. Tullen och STUK utredde i samarbete 41 strålningslarm år 2017. I och med den effektiviserade övervakningen och det intensifierade samarbetet har antalet utredda fall ökat. Strålningsexperterna vid STUK har via datanät tillgång till mätningsdata från Tullens strålningsdetektorer. På så sätt kan de ge högklassig experthjälp oavsett tidpunkten eller var detektorerna befinner sig fysiskt.

Tullens uppgift är att hindra olaglig import av kärnmaterial och radioaktiva ämnen. Dessutom övervakar Tullen importer, exporter, förflyttningar och transiteringar av dessa strålkällor vid gränsövergångsställena. Med övervakning som riktar sig mot lagliga försändelser säkerställer man att det finns ett vederbörligt tillstånd för dem. Till Tullens lagstadgade ansvar hör också övervakning av radioaktivitet i importlivsmedel.

STUK stöder Tullen med sin expertis i uppgifter som gäller strålningsövervakning. STUK bistod Tullen i 41 fall år 2017. Utöver sitt expertstöd konkurrensutsätter och anskaffar STUK de instrument som Tullen använder för strålningsövervakning.

Strålkällor transporteras genom Finland. Det förekommer dagligen flera lagliga export- och importtransporter med strålkällor. Personer som fått cancerbehandling samt radioaktiva ämnen i naturen kan också orsaka strålningslarm.

Nya teknologier förbättrar övervakningen

Utvecklingen av strålningsövervakningen och ibruktagandet av nya instrument vid gränsövergångsställena förbättrar övervakningen och påskyndar framför allt reagerandet på strålningslarm. Strukturen på det nya systemet som Tullen använder visar tydligt varifrån larmet kommer och vilket radioaktivt ämne det är fråga om. Det hjälper Tullen att identifiera de objekt som kräver fortsatta åtgärder.

Tullen har till sitt förfogande fasta strålningsportar som STUK anskaffat till gränsövergångsställena vid östra gränsen och till Helsingfors-Vanda flygplats samt till en del hamnar. Övervakningen av trafikflödena vid norra och västra gränsen samt i vissa hamnar, sköts dels med fasta och dels med flyttbara instrument för strålningsövervakning. En stor del av instrumenten är redan i direkt kontakt med STUK och skickar information i realtid till strålningsexperten.

Kontinuerlig utbildning och internationellt samarbete

Tullen och STUK utbildar Tullens övervakningspersonal regelbundet i hur instrumenten används och vilka fortsatta åtgärder ett larm kräver. Ett kompetenscentrum för strålningsövervakning grundades hösten 2017 hos Flygtullen vid Helsingfors-Vanda flygplats. Där vidareutbildas tullbevakningspersonal i operativ strålningsövervakning samt deras tidigare kunnande bibehålls. Vid sidan av de nationella funktionerna samarbetar man internationellt inom området för strålningsövervakning.

Säteilyvaaraan varautuminen