Tillbaka till föregående sida

Radonsaneringsutbildning i Tavastehus 15.2. - enligt utredning sänker en sanering radonhalten med upp till mer än 90 %

Radonsaneringsutbildning i Tavastehus 15.2. - enligt utredning sänker en sanering radonhalten med upp till mer än 90 %

25.1.2017 kl 16:00
Meddelande

Den 15 februari 2017 anordnar Strålsäkerhetscentralen (STUK) en kostnadsfri radonsaneringsutbildning i Tavastehus för företag som utför radonsaneringar samt för yrkesmänniskor och myndigheter inom fastighetsbranschen. I Egentliga Tavastlands område finns det tusentals bostäder som ännu inte blivit sanerade och vars radonhalt i inomhusluften är för hög. Radonsaneringen är viktig, eftersom den radioaktiva radongasen är en betydande orsak till lungcancer i Finland.

Åsområden i Egentliga Tavastland hör till Finlands värsta radonområden. I kommuner i Egentliga Tavastland har radonhalten i inomhusluften hittills mätts i 9 000 småhusbostäder, vilket motsvarar cirka 16 procent av områdets samtliga småhusbostäder. I mer än en tredjedel av de bostäder som mätts har radonhalten överskridit 200 becquerel per kubikmeter. I knappt 14 procent av fallen har radonhalten varit så hög, över 400 becquerel per kubikmeter, att det skulle vara absolut nödvändigt att sanera dessa bostäder för att sänka halten.

”I Egentliga Tavastlands område finns enligt STUKs bedömning fortfarande över tusen bostäder som behöver saneras och vars radonhalt överskrider maximivärdet 400 samt tusentals bostäder, vars halt överskrider 200 becquerel per kubikmeter. Det finns lätta och välfungerande saneringssätt som kommer att gås igenom under den utbildning som nu arrangeras”, berättar inspektör Olli Holmgren på STUKs laboratorium för radon och hälsa.

Radonsaneringsutbildningen organiseras på finska och den utgör en del av kampanjen Fritt från radon i Egentliga Tavastland. Under kampanjen fram till slutet av januari erbjuder STUK invånarna i 11 kommuner en möjlighet att beställa en radonmätning till kampanjpriset.

Aktivering av radonrörverket är den effektivaste saneringsmetoden

Enligt den utredning som färdigställdes av STUK i december är aktivering av radonrörverket, det vill säga att en högtrycksfläkt som ansluts till radonrörverket tas i bruk, den effektivaste radonsaneringsmetoden. Den sänker radonhalten med i genomsnitt 75–94 procent, som bäst över 99 procent.

I Effektivitet i radonsaneringsmetoder -utredningen undersöktes med hjälp av en enkät hur olika saneringsmetoder påverkar radonhalten i bostäders inomhusluft. Målet med enkäten var att samla in detaljerad information om radonsaneringar som utförts under 2000-talet. Enkätresultaten används bland annat vid utvecklingen av utbildningsmaterial och anvisningar för radonsanering.

”Ofta räcker det till att radonrörverket aktiveras för att sanera radon”, förklarar Olli Holmgren. Om inget radonrörverk har installerats, är en radonsug som anslutits till en suggrop under golvet samt en radonbrunn på grova sand- och grusmarker de näst bästa radonsaneringsmetoderna. ”Det lönar sig att använda dessa saneringsmetoder i första hand. Givetvis ska även ventilationen alltid fungera tillräckligt bra och den ska användas korrekt. Däremot är inte lönt att använda tätningar mer än i väl övervägda fall, eftersom de oftast ger endast en liten sänkning av radonhalter, summerar Olli Holmgren.

I utredningen lyftes fram särskilt ett problem som är relaterat till saneringar. En skadlig mängd is har upptäckts på var tredje radonsug. Om det bildas så mycket is i högtrycksfläkten att sugen stannar, återgår radonhalten i bostaden till den ursprungliga, höga nivån. Därför lönar det sig att följa upp radonsugens funktion, särskilt under stränga köldperioder eller om det samlas mycket snö på taket. Man säljer även förmånliga automatiska larmsystem som övervakar radonsugens funktion. Igenfrysningen av en radonsug kan bero bland annat på den radonhaltiga och fuktiga luft som finns i marken eller bristfällig värmeisolering. Det skulle vara värdefullt att undersöka mer kring orsakerna till isbildningen och dess följder.

Kostnaden för radonsaneringen är 500 € i genomsnitt om det finns ett färdigt installerat radonrörverk under huset och 2 400 € om något sådant inte finns. Kostnaderna varierar mycket inom alla metoder, så det lönar sig att konkurrensutsätta radonsaneringen om den utförs av ett företag. Det lönar sig att säkerställa att radonsaneringen lyckats och kontrollera dess beständighet med radonburkmätningar genast efter saneringen och då och då även senare.

Effektiviteten i radonsaneringsmetoder: Övervakningen av strålningen i miljön (på finska)

Mer information

Inspektör Olli Holmgren, tfn (09) 759 88 555
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215
 

Program för radonsaneringsutbildningen

Tid: Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 9–16
Plats: Rådhuset, Fullmäktigesalen, Rådhusgatan 15, 13100 Tavastehus

Program
Föreläsarna är STUKs experter. Föreläsningar är på finska.
08:45    Anmälan och morgonfika
09:15    Tillställningen öppnas
09:20    Introduktion av kampanjen Fritt från radon
09:30    Radon i bostäderna i Finland, maximivärden, bestämmelser vid nybygge, radonkällor
10:15    Att mäta radonhalten
10:30    Att planera radonsaneringen av bostäder
10:45    Paus
11:00    STUKs websidor, Facebook, Twitter och elektroniskt nyhetsbrev
11:10    Radonsug
11:45    Ventilationstekniska åtgärder och tätning
12:15    Lunch   
13:15    Radonsanering på arbetsplatser och i höghus
13:45    Radonbrunn
14:15    Paus
14:45    Radon vid nybygge, anvisningar och erfarenheter
15:15    Diskussion
16:00    Tillställningen avslutas

Kursmaterial och avgifter
Kursen och Reparationsguide: Radonsanering av bostäder (STUK-A237) är kostnadsfri för deltagarna. Guiden kan även skrivas ut på STUK:s webbplats.
Lunchen bekostas av deltagarna själva, STUK bjuder på kaffe.

Anmälan
Anmälningar ska ske senast måndagen den 13 februari 2017: i första hand via e-post till jaana.joenvuori(a)stuk.fi eller också per telefon (09) 759 88 552

Lista över företag som utför radonsaneringar
På sin webbplats upprätthåller STUK en lista över de företag som har anmält att de utför radonsaneringar och som har deltagit i radonsaneringsutbildningen. Listan finns på finska sidor. De som vill kan lämna sina uppgifter för listan efter utbildningen.

Kampanjen Fritt från radon i Egentliga Tavastland
STUK ordnar kampanjen i samarbete med Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut (Tavastehus stads myndighetstjänster), samkommunen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, välfärdssamkommunen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä samt social- och hälsovårdsministeriet. Kampanjen omfattar 11 kommuner: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Tavastehus, Janakkala, Jockis, Loppis, Riihimäki, Tammela och Ypäjä.

STUKs meddelande den 24 november 2016: STUK inledde en radonkampanj i Egentliga Tavastland

Radon
uppdaterad
7.2.2017 kl 18:33
Korrigerad text: Reparationsguide: Radonsanering av bostäder (STUK-A237) är kostnadsfri för deltagarna.
Dela denna sida

Dela denna sida