Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Radon på arbetsplatserna intensivövervakas i Taipalsaari och Lovisa

Radon på arbetsplatserna intensivövervakas i Taipalsaari och Lovisa

27.12.2017 kl 10:23
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) genomför en kampanj för intensivövervakning av radon på arbetsplatser i Taipalsaari och Lovisa. På grundval av tidigare mätningar bör radonhalten i inomhusluften i dessa kommuner utredas. Nu kan man på STUK:s nätsidor även granska statistiken över tidigare radonmätningar på arbetsplatser.

Arbetsgivaren ansvarar för att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar cancer. STUK siktar genom övervakningen på att arbetsplatserna mäter radonhalten i inomhusluften, vidtar nödvändiga åtgärder för att minska radonhalten och att åtgärderna görs tillräckligt snabbt.

I början av december kontaktade STUK alla arbetsplatser i Taipalsaari kommun samt uppmanade dem att mäta radonhalten i arbetslokalernas inomhusluft under innevarande mätperiod, det vill säga före slutet av april. Mätresultaten ska lämnas in till STUK efter att mätningen genomförts eller senast den 30 april 2018. Motsvarande uppmaning meddelas till arbetsplatser i Lovisa kommun i början av 2018.

I inomhusluften på arbetsplatser får radonhalten vid regelbundet heldagsarbete inte överstiga värdet 400 Bq/m3. Varje arbetsgivare är skyldig att utreda radonhalten i arbetslokalerna, om det finns skäl att misstänka att detta värde överskrids. Halten ska mätas på alla sådana arbetsplatser som ligger ens delvis under marken eller på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft. Dessutom ska mätningen göras på alla arbetsplatser i kommuner med mätningsskyldighet, vilka fastställs av STUK. Taipalsaari och Lovisa är sådana kommuner med mätningsskyldighet.

Radonhalten på arbetsplatsen behöver inte mätas, om det på arbetsplatsen inte finns anställda personer, arbetsgivaren inte har några arbetslokaler eller om arbetsplatsen ligger på minst andra våningen i byggnaden.

Statistik över radonövervakning på arbetsplatser finns på STUK:s nätsidor

STUK har publicerat statistiken över radonmätningar på arbetsplatser sedan 2001. Statistiken kan granskas enligt kommun eller postnummerområde. Detta omfattar kommuner och områden, där det gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Statistiken omfattar endast mätresultat som utfärdats av STUK:s radonmätningslaboratorium. I detta avseende är statistiken således inte täckande, eftersom även andra aktörer utöver STUK mäter radonhalten i inomhusluften på arbetsplatser. STUK har redan tidigare publicerat statistik över radonmätningar i småhusbostäder i Finland.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som förekommer i inomhusluft. Radon uppstår kontinuerligt vid nedbrytning av uran i berg- och jordmånen. Den radonhaltiga luften i jordmånen tränger sig in i byggnaders inomhusluft via springor i bottenbjälklaget. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar avsevärt risken för lungcancer. I Finland konstateras årligen cirka 2 000 lungcancerfall, varav cirka 300 anknyter till radonexponering. Det är enkelt att förhindra lungcancerfall på grund av exponering för radon, eftersom det är lätt att mäta radonhalten i inomhusluft. Hög radonhalt i inomhusluft kan sänkas genom effektiva saneringsåtgärder.

Aktörer som erbjuder radonmätningar som godkänts av STUK
Kommuner, där radonmätning ska utföras

Mer information
Inspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Kommunikationsspecialist Johanna Vahtola, tfn (09) 759 88 325

Radon