Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Radon på arbetsplatserna i intensivövervakning i Kotka

Radon på arbetsplatserna i intensivövervakning i Kotka

4.9.2017 kl 14:24
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen genomför en kampanj för intensivövervakning av radon på arbetsplatser i Ristinkallio och Uusikylä i Kotka. På grundval av tidigare mätningar vet man att det i Ristinkallio och Uusikylä förekommer höga halter av radon.

Arbetsgivaren ansvarar för att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar lungcancer. STUK vill genom egen övervakning bidra till att arbetsplatserna vidtar nödvändiga åtgärder för att minska radonhalten och att åtgärderna görs tillräckligt snabbt.

Denna vecka kontaktar STUK 64 arbetsplatser i Ristinkallio och Uusikylä, och uppmanar dem att mäta radonhalten i arbetslokalernas inomhusluft under nästa mätperiod, det vill säga från november till april. Mätresultaten ska lämnas in till STUK efter att mätningen genomförts eller senast den 31 mars 2018.

”Med kampanjen vill vi informera arbetsgivare om radonrisker samt uppmana dem att göra radonmätningar och vid behov vidta korrigerande åtgärder. Denna gång genomförs kampanjen uttryckligen i Ristinkallio och Uusikylä. I framtiden kommer motsvarande projekt säkert att genomföras även i andra regioner”, berättar inspektör Katja Kojo vid STUK.

I inomhusluften på arbetsplatser får radonhalten i regelbundet heldagsarbete inte överstiga värdet 400 Bq/m3. Varje arbetsgivare är skyldig att utreda radonhalten i arbetslokalerna, om det finns skäl att misstänka att detta värde överskrids. Halten ska mätas på arbetsplatser som ligger i de kommuner som Strålsäkerhetscentralen fastställt. Dessutom ska radonmätningar utföras i hela landet på sådana arbetsplatser som ligger under jorden eller på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft.

Ifall det förekommer för mycket radon i inomhusluften på en arbetsplats, är arbetsgivaren skyldig att göra tilläggsutredningar eller vidta åtgärder som siktar till att minska de anställdas exponering för radon.

Det viktigaste vid radonövervakning på arbetsplatser är att man använder en tillförlitlig mätmetod för att fastställa radonhalten. Radonmätning kan beställas av företag som använder en av Strålsäkerhetscentralen godkänd mätmetod eller av Strålsäkerhetscentralen.

Aktörer som erbjuder radonmätningar som godkänts av STUK
Kommuner, där radonmätning ska utföras

Mer information

Inspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Radon