Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Radon i hemmet mäts med ro

Radon i hemmet mäts med ro

9.9.2021 kl 10:35
Meddelande

Säsongen för mätning av radon i inomhusluften började den första september. Genom att utföra mätningen minst två månader får man tillförlitlig information om halten av radioaktivt radon.

Radonmätningsburk

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas. Hög radonhalt i inomhusluften ökar risken för lungcancer. Eftersom man inte kan varsebli radon på något sätt är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten.

En snabbmätning visar inte sanningen

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har fått kännedom om att dörrförsäljare har marknadsfört till hushåll snabba radonmätningar som varar under en timme eller ett par dagar. Det är dock inte möjligt att undersöka radonhalten i en bostad med snabbmätningar.

Radonhalten varierar under ett dygn och från dag till dag. Halten påverkas bland annat av temperaturskillnaden mellan luften inom- och utomhus, markens fuktighet, regnmängd, vindriktning, användning av ventilationsaggregat, friskluftsventilernas inställningar samt vädring. Skillnaden mellan minimi- och maximihalten kan mycket väl vara tiofaldig. En snabb mätning kan med andra ord ge en alltför stor eller en för liten radonhalt som resultat.

Tillförlitliga uppgifter om radonhalten fås endast genom en mätning som pågår i minst två månader och som görs mellan början av september och slutet av maj.

STUK och kommunerna övervakar

I Finland övervakas inneluften, inklusive radonhalten, i bostäder och i övriga allmänna lokaler av kommunernas hälsoskyddsmyndigheter. STUK ansvarar för övervakningen av arbetstagarnas radonexponering. Endast dessa myndigheter kan ge uppmaningar om att avlägsna radonolägenheter.

Mer information

Överinspektör Tuukka Turtiainen, tfn 09 759 88 473
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Radon
uppdaterad
9.9.2021 kl 11:08