Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Radiojod hamnade av misstag på djurskötares hud

Radiojod hamnade av misstag på djurskötares hud

3.5.2018 kl 09:47
Webbnyhet

Vid en smådjursklinik där man behandlar katter med hypertyreos med hjälp av radioaktiv jod inträffade i april en olycka där en djurskötare fick den radioaktiva jodisotopen 131 på huden trots skyddsklädsel. Joden gav djurskötaren en stråldos som överskred dosgränsen för hud hos arbetstagare i strålningsarbete. Det ledde dock inte till någon hälsoskada.

”Dosgränsen överskreds tydligt, men inte med så mycket att det skulle ha orsakat någon omedelbar strålningsskada, såsom rodnad eller egentlig skada på huden”, konstaterar Sampsa Kaijaluoto, inspektör vid Strålsäkerhetscentralen (STUK). ”En exponering av detta slag har i praktiken heller inte någon inverkan på hälsan på lång sikt”.

Eftersom skadan inte observerades genast var man tvungen att beräkna stråldosen på huden på basis av mätningar som gjordes några dagar efter händelsen. För att bedöma hälsoeffekterna gick djurskötaren på kontroll hos företagshälsoläkare.  

Smådjurskliniken har beviljats tillstånd av STUK för att tillhandahålla radiojodbehandling och verksamheten övervakas av STUK. Kliniken anmälde fallet, utifrån vilket STUK begärde en närmare utredning. I den beskriver kliniken de åtgärder, med vilka man förhindrar att något liknande ska ske i framtiden. Till exempel ämnar man förbättra djurskötarnas skyddsklädsel.

Sampsa Kaijaluoto påminner om betydelsen av samarbetet mellan verksamhetsutövaren och myndigheten. Det är alltid verksamhetsutövaren som ansvarar för användningen av strålning och dess följder och den vardagliga strålsäkerheten på platser där man använder strålning går ut på människors verksamhet. En ansvarsfull verksamhetsutövare anmäler även alltid till STUK om det skett ett misstag i samband med användning av strålning.

”Av ett sådant fall bör såväl verksamhetsutövaren som den övervakande myndigheten dra lärdom. STUK kan genom sin egen verksamhet styra verksamhetssätt i rätt riktning och vi vill utbilda strålningsanvändare i säker användning av strålning”, konstaterar Kaijaluoto.

Mer information

Inspektör Sampsa Kaijaluoto, tfn (09) 759 88 542

 
Radiojodbehandling av katter

STUK har i Finland beviljat ett säkerhetstillstånd för tillhandahållande av radiojodbehandling av katter med hypertyreos.

Veterinären beslutar om behandlingens lämplighet
Hypertyreos är en vanlig endokrinolog sjukdom särskilt hos äldre katter. Det finns tre alternativ till behandling av hypertyreos: tyreostatiskt läkemedel, tyreoidektomi (en del av sköldkörteln avlägsnas kirurgiskt) och radiojodbehandling, där man med strålning förstör en del av den överaktiva sköldkörteln. Av dessa är radiojodbehandling (131I-behandling) i dag det mest rekommenderade behandlingsalternativet. Behandlingsformen lämpar sig för katter under vissa förutsättningar. Det är veterinären som beslutar om lämpligheten. I USA har man utfört radiojodbehandlingar på katter sedan 1980-talet. I Sverige sedan 1999.

De anställdas strålningsexponering ska övervakas
Med tanke på anställda vid smådjurskliniker handlar tillhandahållandet av radiojodbehandling för katter om användning av öppna strålkällor. Då man ger behandlingen och behandlar katter isolerat ska alla strålsäkerhetsbestämmelser gällande användning av öppna strålkällor iakttas. De anställdas strålningsexponering ska övervakas med en personlig dosmätare och händernas dos med en fingerdosimeter. Dessutom ska kontaminationen av de anställdas sköldkörtel övervakas regelbundet. Vid hantering av radioaktivt avfall ska STUK:s föreskrifter iakttas.

Kattens ägare bör förbinda sig till behandlingen
För att man ska kunna ge katten radiojodbehandlingen ska dess ägare förbinda sig till behandlingen och bekräfta detta genom sin underskrift. Ägaren ska också bekräfta att omständigheterna hemma är sådana att det är möjligt att iaktta strålskyddsanvisningarna.

Efter behandlingen måste man följa strålskyddsanvisningar
I behandlingen injiceras katten med radioaktiv jod under huden. Vid behov får katten lugnande medel. Aktiviteten hos joden som ges katten är cirka 100 megabecquerel (MBq). Efter behandlingen hålls katten isolerad vid djurkliniken beroende på jodens aktivitet 5–7 dygn . Under denna tid ges katten endast nödvändig vård.

Efter att katten hemförlovats ska strålskyddsanvisningarna iakttas hemma i två veckor. Under denna tid får katten inte släppas ut och nära kontakt med katten ska undvikas. Kontakt mellan katten och barn samt gravida ska särskilt undvikas. Efter att man varit i hudkontakt med katten eller hanterat kattens matkärl eller sandlåda ska händerna tvättas omsorgsfullt. Då man städer upp kattens spillning ska man använda engångshandskar, katten får inte vara i sängen eller sova i sovrummet på natten. Katten ska även hållas borta från ställen där man hanterar livsmedel.

Två veckor efter hemförlovningen ska kattsand och eventuellt annat radioaktivt avfall sorteras i ett för detta ändamål avsett avfallskärl. Detta avfall ska därefter förvaras ytterligare sex veckor, varpå avfallet kan kastas bort som normalt hushållsavfall.
Strålning i arbete