Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Metoder som utvecklats i avhandlingsundersökningar har applicerats omfattande vid mätningar av elektromagnetiska fält

Metoder som utvecklats i avhandlingsundersökningar har applicerats omfattande vid mätningar av elektromagnetiska fält

23.1.2017 kl 17:00
Webbnyhet

Överinspektör för enheten för övervakning av icke joniserad strålning vid Strålsäkerhetscentralen (STUK), Lauri Puranen, har i sin den 19 januari 2017 godkända avhandling utvecklat mätningstekniker som används för mätning av människors exponering för elektromagnetiska fält.

Exponering för elektromagnetiska fält måste beaktas i många arbetsmiljöer för att garantera tryggt arbete. Av säkerhetsskäl ska exponeringen utvärderas även i levnadsmiljön. Mätningar är i praktiken enda sättet att snabbt utreda exponeringsgraden under verkliga förhållanden.

I sin avhandling som han har disputerat vid Aalto-universitetets högskola för elteknik har Lauri Puranen utvecklat mättekniker som används för att definiera människans exponering för elektromagnetiska fält samt exponeringsapparatur och metoder för att definiera mobiltelefoners hälsoeffekter i djurundersökningar.

Aalto-universitetet informerar i sitt disputationsmeddelande om hur resultat av detta långvariga avhandlingsarbete redan har utnyttjats i praktiska strålsäkerhetsmätningar under mer än 20 års tid. Resultat av givarteknikens undersökningar har utnyttjats i planeringen av mätinstrument. Utifrån resultat av avhandlingsarbetet har man utvecklat en mätare som mäter radarnas pulserande mikrovågsstrålning. Mätaren har använts framgångsrikt sedan 1900-talet. Man har utnyttjat teknik som har utvecklats för att mäta strömningar som anknyter till kroppen, när man bland annat har utrett exponering hos arbetare som använder högfrekvensvärmare. Apparatur som har utvecklats för djurförsök har å sin sida använts framgångsrikt i två undersökningar, vars resultat man har refererat till i många betraktelser som bedömer risker beträffande mobiltelefoners strålning.   

Lauri Puranen. Development of measurement techniques for assessment of exposure to electro-magnetic fields. Utveckling av mättekniker för att definiera exponering för elektromagnetiska fält. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 2/2017
Länk till publikationen

Mer information

Överinspektör Lauri Puranen, tfn (09) 759 88 457
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Mobiltelefoner och basstationer