Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Lovisa kärnkraftverks skick överensstämmer med kraven

Lovisa kärnkraftverks skick överensstämmer med kraven

7.2.2017 kl 17:44
Webbnyhet

Anläggningsenheterna vid Fortums kärnkraftverk i Lovisa uppfyller de uppställda säkerhetskraven och Fortum har kapacitet att använda anläggningarna på ett säkert sätt, konstaterar Strålsäkerhetscentralen (STUK) i sitt beslut. Villkoren i det drifttillstånd statsrådet beviljade 2007 uppfylls alltjämt och Fortum kan fortsätta använda anläggningarna.

Statsrådet beviljade 2007 Fortums Power and Heat Oy det för närvarande gällande drifttillståndet för kärnkraftsenheten i Lovisa 2007. Tillståndet för anläggningens enhet 1 sträcker sig till 2027 och tillståndet för enhet 2 gäller till 2030.
I drifttillstånden förutsätts att Fortum utför en omfattande säkerhetsbedömning innan utgången av 2015 och 2023 och tillställer bedömningen för granskning av STUK.

Fortum tillställde STUK säkerhetsbedömningen 2015 och kompletterade den enligt STUK:s begäran om utredning under början av 2016. STUK konstaterar i sitt beslut att säkerheten vid kärnkraftverksenheterna i Lovisa uppfyller kraven. STUKs beslut baserar sig inte endast på en granskning av säkerhetsbedömningen utan även på den information som den dagliga tillsynen av anläggningarna ger.

De äldre anläggningarnas säkerhet måste ses över

Den ursprungliga planerade livslängden för anläggningen i Lovisa var 30 år. Då drifttillstånden upphör kommer kraftverksenheterna att ha varit i drift i 50 år. Övervakningen av utrustningarna och konstruktionerna i den äldre anläggningen och bedömningen av åldrandets konsekvenser samt betydelsen av att undersöka de fenomen som gäller åldrandet är en viktig del i garantin för att anläggningen är säker. I sin bedömning presenterar Forum således även åtgärder som kan förbättra anläggningens säkerhet i framtiden.

”De utvecklingsåtgärder som Fortum definierar är tillräckliga för att säkerställa en säker användning av anläggningen tills det nuvarande drifttillståndet upphör”, konstaterar STUKs biträdande direktör Tomi Routamo. ”Det är viktigt att Fortum binder sig vid att utveckla säkerheten vid Lovisa kraftverk även i framtiden.” Även Finlands kärnenergilag förutsätter en ständig förbättring av säkerheten. STUK övervakar att åtgärder som förbättrar säkerheten genomförs i tid och i enlighet med kraven.

Ett av de viktiga säkerhetsförbättrande och -underhållande arbeten som Fortum presenterat är enligt Routamo avslutandet av den automationsreform som inleddes 2005. Fortum uppdaterar även sina säkerhetsanalyser av reaktortryckbehållarna och den övriga anläggningen. Med hjälp av analyserna säkerställer Fortum bland annat att reaktortryckbehållaren i Lovisa 2 kan användas på ett säkert sätt tills drifttillståndet upphör.

STUK använde cirka 15 personarbetsmånader under 2015 och 2016 för att sammanställa säkerhetsbedömningen. Årligen använder STUK cirka 13 personarbetsår för övervakningen av Fortums kärnkraftverk. Kraftbolaget står för kostnaderna.


Mer information:

Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577

STUKs beslut och säkerhetsbedömning (finska)
Päätös
Esittelymuistio
Säteilyturvakeskuksen laatima arvio
Säteilyturvakeskuksen laatima arvio ydinenergia-asetuksen 36 §:n mukaisista asiakirjoista
Ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto

 

 

Kärnsäkerhet
uppdaterad
7.2.2017 kl 17:54