Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null KYT2018, nationell forskningsprogramm för kärnavfallshantering

KYT2018, nationell forskningsprogramm för kärnavfallshantering

11.4.2017 kl 17:22
Webbnyhet

På ett seminarium som ordnas i Finlandiahuset den 7 april presenteras framstegen inom det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering, och man diskuterar hur den nationella kärnavfallsforskningen bäst stöder säker användning av kärnenergi i Finland.

Det fyraåriga forskningsprogrammet, KYT2018, inleddes i början av 2015 och har nu kommit halvvägs.
Det primära syftet med projekten i KYT2018-programmet, som startades av arbets- och näringsministeriet, är att upprätthålla och utveckla den finländska kompetensen inom kärnavfallshantering. Strålsäkerhetscentralen (STUK) ingår i programmets ledningsgrupp och grupperna som leder forskningen. För samordnandet av programmet ansvarar Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Ledningsgruppens ordförande Jarkko Kyllönen, överinspektör vid STUK, betonar betydelsen av forskningsprogrammet. Enligt Kyllönen producerar forskningsprogrammet utöver kompetens inom kärnavfallshantering även forskning som är oberoende av tillståndshavare och som kan utnyttjas speciellt vid bedömning av den långsiktiga säkerheten för slutförvaring av kärnavfall.
KYT2018 producerar mer information och fler sakkunniga
Forskningsprogrammet KYT2018 och de föregående offentligt finansierade forskningsprogrammen har fått såväl anställda vid forskningsinstitut, myndigheter som tillståndshavare, dvs. representanter för kärnkraftsbolag, att utbilda sig vidare. Vid STUK och kärnkraftsbolagen arbetar flera personer som genom offentligt finansierade forskningsprogram utbildat sig för expertuppgifter inom användning av kärnenergi och övervakning av detta. ”Det är viktigt att vi kan upprätthålla och utveckla den nationella kompetensen och forskningen inom kärnavfallsområdet”, säger Jarkko Kyllönen.

Forskningsprogrammet KYT2018 fokuserar särskilt på forskning som är avsedd att säkerställa att myndigheterna har tillgång till tillräcklig och omfattande kärnteknisk sakkunskap för bedömning av olika genomförandesätt och metoder inom kärnavfallshanteringen. Programmet består av tre ämnesområden: olika tekniker inom kärnavfallshantering, den långsiktiga säkerheten för kärnavfallshantering samt samhällelig forskning. Från år 2016 har forskningsprogrammet KYT2018 också varit med om att finansiera ibruktagandet av VTT:s Kärnsäkerhetshus. Utöver kärnsäkerheten främjar Kärnsäkerhetshuset också den nationella kärnavfallsforskningen.

Forskningsprogrammets ämnesområden fokuserar på de viktigaste frågorna kring kärnavfallshanteringen i Finland, speciellt slutförvaringen av använt kärnbränsle. I Finland har projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle framskridit enligt den tidtabell som statsrådet år 1983 fastställde som mål och väcker ständigt internationellt intresse.

Under åren 2015–2016 fick forskningsprogrammet KYT2018 cirka 4,87 miljoner euro i forsknings- och infrastrukturfinansiering från statens kärnavfallshanteringsfond. Under denna tid har de forskningsinstitut som deltar i forskningsprogrammet dessutom använt cirka 1,7 miljoner euro eget kapital.

Halvvägsseminariet för forskningsprogrammet KYT2018 ordnas den 7 april 2017 i Finlandiahuset. Seminariet samlar cirka 100 experter och forskare inom kärnavfallshantering. Under seminariet presenteras forskningsprojektets viktigaste landvinningar och vetenskapliga resultat.

 

Mer information:

http://kyt2018.vtt.fi

Överinspektör Jarkko Kyllönen, STUK, tfn (09) 759 88 728
Specialsakkunnig Linda Kumpula, ANM, tfn +358 29 506 0125
Koordinator för KYT2018-programmet Kari Rasilainen, VTT, tfn +358 40 503 5246

Kärnsäkerhet