Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kärnsäkerhetsdirektivet (YVL-direktivet) uppdateras – förändringarna har ingen inverkan på den erforderliga säkerhetsnivån

Kärnsäkerhetsdirektivet (YVL-direktivet) uppdateras – förändringarna har ingen inverkan på den erforderliga säkerhetsnivån

21.2.2019 kl 11:00
Webbnyhet

Det finländska kärnsäkerhetsregelverket går igenom en omfattande uppdateringscykel. Under våren förnyar STUK kärnsäkerhetsdirektivet (YVL-direktivet), med vilket STUK fastställer detaljerade villkor för kärntekniska anläggningar. Förändringarna i direktivet gynnar även produkttillverkarna, vars administrativa börda underlättas: till exempel förenklas godkännandet av serietillverkade enheter. Inga betydande förändringar kommer att ske i kärnkraftverkens säkerhetsföreskrifter.

YVL-direktivet uppdateras som en del av uppdateringen av hela kärnsäkerhetsregelverket, vilket är resultatet av förändringarna i internationella och nationella regelverk: kompletteringen av kärnsäkerhetsdirektivet, tillämpningen av strålskyddsdirektivet och kärnavfallsdirektivet, uppdateringarna av lagen om tryckbärande anordningar och byggnadsbestämmelserna samt uppdateringarna av referensnivåerna som fastställts av västeuropeiska sammanslutningen av kärnenergiorgan (WENRA). YVL-direktiven är sammanlagt 45 till antalet och det uppdaterade direktivet publiceras i huvudsak i början av år 2019.

”I de flesta fallen är uppdateringarna inte innehållsmässigt särskilt stora, men hela kärnsäkerhetsdirektivet måste anpassas efter den aktuella lagstiftningen. Samtidigt som vi strävar efter att även i fortsättningen försäkra kärntekniska anläggningars säkerhet har man också använt möjligheten att effektivisera arbetet och minska tillståndshavarnas administrativa börda genom att förtydliga procedurer och villkor”, berättar Kirsi Alm-Lytz, chef för Strålsäkerhetscentralens avdelning för övervakning av kärnkraftverk.

Den minskade administrativa bördan gynnar till exempel inköpet av enheter och deras reservdelar. Framöver finns det fler alternativ att välja mellan jämfört med tidigare vad gäller godkännandet av serietillverkade produkter för användning vid kärntekniska anläggningar.

Föreskrifter för utlåtande

Nästa alla utkast till föreskrifter har redan varit under remissbehandling. Utkasten har också publicerats på STUK:s webbsidor. I år skickas ännu fem gamla och två helt nya YVL-direktiv för utlåtande.

”Under remissbehandlingarna har vi fört bra diskussioner med verksamhetsutövarna. Sammanlagt har vi fått ungefär 5 000 förslag till ändringar för föreskrifterna varav över 60 procent har godkänts för att genomföras. Tydligt utformade villkor och ändamålsenliga tillvägagångssätt gynnar alla parter – tillståndsinnehavaren ansvarar ändå för att säkerhetsvillkoren uppfylls”, konstaterar Alm-Lytz.

Tidtabell

Den 20 februari publicerades sex uppdaterade föreskrifter (YVL A.2, A.7, A.8, A.9, A.10 och E.5) och följande föreskrifter publiceras i mars. Största delen av föreskrifterna publiceras under våren.

Ytterligare information:

Direktör Kirsi Alm-Lytz , tfn (09) 759 88 663
Koordinator, regelverk Anne Weltner, tfn (09) 759 88 205
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi
Twitter: www.twitter.com/STUK_FI  
Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Kärnsäkerhet