Tillbaka till föregående sida

Internationell utvärdering rekommenderar att Finland säkerställer sin strålsäkerhetskompetens

Internationell utvärdering rekommenderar att Finland säkerställer sin strålsäkerhetskompetens

16.6.2015 kl 11:00
Meddelande

Internationella atomenergiorganets (IAEA) expertgrupp gav vid en referentgranskning Strålsäkerhetscentralen erkännande som en trovärdig myndighet som går in för att kontinuerligt utveckla sig. Till utvecklingsområdena hör enligt utvärderingen en precisering av lagstiftningen och upprätthållandet av strålsäkerhetskompetensen.

Övervakningen av strålning och övervakningen av användningen av kärnkraft och deras utvecklande i Finland utvärderades under åtta dagar i början av juni. I uppföljningen av IRRS-granskningen utreddes hur Finland har beaktat de rekommendationer som gavs 2012.

Utvärderarna konstaterade att STUK har stärkt sin övervakningsverksamhet och gjort betydande framsteg genom att genomföra 26 av de 29 rekommendationerna. Expertgruppen ansåg att det arbete som utförts under knappt tre år är en betydande prestation och konstaterade att det visar att Finland är starkt engagerat för att verkställa IAEA:s säkerhetskrav.

”Under utvärderingen fick vi bekräftelse på STUK:s internationella rykte som en trovärdig myndighet med genuin vilja att utvecklas och utveckla. Finska staten har också genomfört avsevärda förbättringar för att främja STUK:s juridiska oberoende, även om viktiga åtgärder ännu återstår”, konstaterar  den franska övervakningsmyndighetens (ASN) kommissarie Philippe Jamet som ledde utvärderingsarbetet.

Utvärderingsgruppen gav två nya rekommendationer, av vilka den ena gäller säkerställandet av strålsäkerhetskompetensen i Finland. Kompetensen är hotad på grund av att STUK som en följd av budgetnedskärningarna har lagt ner största delen av sin strålsäkerhetsforskning. Gruppen framhöll att statens stöd behövs för att inrätta ett forskningsprogram och -nätverk för strålsäkerhet, vilket är en förutsättning för att en högklassig kompetens ska kunna upprätthållas i Finland. Den andra nya rekommendationen var ett ställningstagande för att tillståndsprocessen för avveckling av kärnkraftverk bör förtydligas i lagstiftningen.

Det är fortfarande viktigt att STUK:s oberoende ställning stärks

Även om STUK:s befogenheter under senare tid stärkts genom lagändringar ansåg utvärderingsgruppen att det är viktigt att ytterligare stärka myndighetens oberoende. ”För att förbättra myndighetsverksamheten borde Finska staten ytterligare stärka STUK:s ställning som övervakningsmyndighet så att den är oberoende av sådana aktörer vilkas förpliktelser eller strävanden obefogat kan påverka STUK:s beslut”, preciserar Greg Rzentkowski, direktör för IAEA:s säkerhetsdivision för kärnkraftverk.

Andra utvecklingsområden som utvärderingsgruppen tagit fram är bl.a. att utveckla STUK:s ledningssystem för att säkerställa en enhetlig verksamhet vid övervakningen av kärnkraft och strålning, att förtydliga fördelningen av ansvaret för miljöövervakningen av kärnkraftverk och gruvor mellan STUK och koncessionsinnehavarna samt att utveckla kommunikationen inom statsförvaltningen för att säkerställa en enhetlig kommunikation i krissituationer.

”Det är viktigt att följa upp utvecklingen med jämna intervaller. Genom extern utvärdering garanterar vid att den nödvändiga utvecklingen sker i rätt tid och i rätt riktning. På basis av utvärderingsgruppens resultat har vi i Finland vidtagit de rätta åtgärderna. Arbetet går ändå vidare”, konstaterar Strålsäkerhetscentralens generaldirektör Petteri Tiippana.

Vad är en IRRS-granskning?

Det internationella atomenergiorganet IAEA genomför på staternas begäran IRRS-referentgranskningar (Integrated regulatory review service), vilkas syfte är att förbättra effektiviteten i den nationella kärn- och strålsäkerhetsövervakningens infrastruktur. Utvärderingsarbetet utförs av en grupp som sammanställs av IAEA och som består av erfarna experter på kärn- och strålsäkerhet. De granskar myndigheternas arbete och tekniska samt politiska faktorer och jämför dem med de säkerhetsstandarder som IAEA ställt upp samt verifierad god praxis på annat håll.

Den egentliga IRRS-granskningen utfördes i Finland den 15–26 oktober 2012. År 2015 utförde utvärderarna en IRRS Follow up -mission den 9–16 juni. Under denna granskades hur de rekommendationer och förslag som Finland tidigare fått har genomförts. Utvärderingsteamet, som bestod av nio personer, leddes av Franska övervakningsmyndighetens (ASN) kommissarie Philippe Jamet. De övriga experterna kom från Tjeckien, Sydafrika, Förenade Arabemiraten, Storbritannien samt IAEA:s personal.

Utom att teamet träffade STUK:s personal intervjuade det också ordföranden för STUK:s kärnsäkerhetsdelegation samt sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet samt inrikesministeriet. Arbetsgruppens rapport publiceras inom tre månader på STUK:s webbsidor.

IAEA:s meddelande 16.6.2015: IAEA Mission Reviews Finnish Regulatory Framework for Nuclear Safety
STUK:s meddelende 26.10.2012: Internationell utvärdering betonar vikten av STUKs oberoende

Mer information:
Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200
Utvecklingschef Kaisa Koskinen, tfn (09) 759 88 322
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn 09) 759 88 759

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida