Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Föreslå hur radonrisker kan minskas

Föreslå hur radonrisker kan minskas

16.2.2017 kl 10:28
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har berett en nationell handlingsplan för förebyggande av radonrisker. Även du kan påverka planen. Berätta om din åsikt och ditt förslag i tjänsten dinåsikt.fi.

STUK och SHM önskar att medborgare, organisationer, myndigheter och andra aktörer skickar förslag på och kommentarer om med vilka åtgärder man kunde minska skador som orsakas av radon. Därför har de publicerat ett utkast till en plan för förebyggande av radonrisker i tjänsten dinåsikt.fi. Utkastet kan kommenteras till den 17 mars.

”Radon i inomhusluften är den största orsaken till vanliga finländares strålningsexponering. Det ökar särskilt rökares risk att insjukna i lungcancer. Människor kan dock själva påverka i vilken grad de exponeras för radon, för radonhalten i hemmet och på arbetsplatsen kan minskas genom olika praktiska åtgärder. Vi skulle vilja höra åsikter om vad som skulle få människorna att vidta dessa åtgärder”, berättar laboratoriechef Päivi Kurttio från STUK.

Skulle man utföra fler radonmätningar och radonsaneringar om man måste ange radonhalterna när man säljer byggnaden, såsom det rekommenderas i utkastet till planen? Eller skulle radonsäkerheten i städerna förbättras om bostadsaktiebolagen var skyldiga att mäta radonhalterna i bostäder som ligger i bottenvåningen?

I utkastet till den nationella handlingsplanen för förebyggande av radonrisker ges flera olika åtgärdsförslag. Målet för åtgärderna är att minska radonexponering och den cancerrisk som radon orsakar.

Mer radonbekämpning och fler radonsaneringar

En av de viktigaste rekommendationerna i utkastet till planen är att åtgärder för att motverka radon vidtas i alla nya bostads- och arbetsplatsbyggnader samt offentliga byggnader och vistelselokaler i hela landet.

”Den kommunala byggnadstillsynen kräver redan nu i allt fler kommuner att man redan i byggskedet tar hand om radonbekämpningen. Därför har radonhalten i inomhusluften i nya byggnader minskat kontinuerligt, och det finns anledning att främja och följa upp denna positiva utveckling”, säger Päivi Kurttio.

Dessutom föreslås det i utkastet till planen att radonhalten alltid ska mätas efter att en ny byggnad tagits i bruk.

I utkastet till planen rekommenderas också att man alltid genomför en radonsanering i byggnaden om maximivärdet för radonhalten överskrids. Speciellt viktigt är det att genomföra radonmätningar och radonsaneringar i skolor och daghem.

Diskussionsmöte för intressentgrupper 23.3.

Europeiska unionens direktiv för grundläggande strålskyddsnormer förutsätter en nationell handlingsplan vars syfte är att minska långsiktiga risker som orsakas av radonexponering. Strålsäkerhetscentralen har utarbetat utkastet till den finska handlingsplanen. Social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet har kommenterat utkastet och nu kan det kommenteras i tjänsten dinåsikt.fi till den 17 mars. Torsdagen den 23 mars ordnas också ett informations- och diskussionsmöte (föreställningar på finska) för intressentgrupper och andra som är intresserade av radonfrågor i Ständerhuset i Helsingfors. Handlingsplanen ska vara färdig för att behandlas av statsrådet i juni.

Kommentera den nationella handlingsplanen för förebyggande av radonrisker i tjänsten dinåsikt.fi 
Mer information om diskussionsmötet den 23 mars, mötets program och länken till anmälningen (på finska)

Mer information

Laboratoriechef Päivi Kurttio, tfn (09) 759 88 554
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Radon