Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Flygpersonalens stråldoser har ökat

Flygpersonalens stråldoser har ökat

19.6.2017 kl 13:16
Meddelande

Under fjolåret ökade flygpersonalens stråldoser märkbart jämfört med föregående år. Flygpersonalen utgör ca en fjärdedel av de arbetstagare vars strålningsexponering övervakas, men de utsätts för tre fjärdedelar av den totala stråldosen.

Under fjolåret ingick ca 3650 finländska arbetstagare inom flygbesättning och kabinpersonal i STUK:s övervakning av strålningsexponering. Antalet arbetstagare är ungefär lika stort som föregående år, men den sammanlagda stråldosen som arbetstagarna utsattes för är ca en femtedel större. Därmed ökade även den genomsnittliga dosen för en enskild arbetstagare. Alla arbetstagares doser underskrider ändå den stadgade exponeringsgränsen för flygverksamhet.

Flygpersonalen exponeras för strålning från rymden. Till exempel på ett flyg från Helsingfors till Kanarieöarna får man en lika stor stråldos som vid en vanlig lungröntgenbild. På jordytan uppnås samma dos genom den normala bakgrundsstrålningen på ca tre dagar.

”Dosen man utsätts för under flyget är dock inte alltid lika stor utan den beror på flygtiden och -höjden samt flygrutten och solens aktivitet”, berättar Strålsäkerhetscentralens inspektör Riina Alén.

I Finland är 80 procent av flygpersonalen vars strålningsexponering övervakas anställda av Finnair. Enligt information från Finnair har det ökade antalet flygresor påverkat ökningen av doserna. ”Antalet Finnairs långdistansflyg har ökat. Därtill utrustningen för långdistansflyg har förnyats och de nya planen flyger högre. Dessa två faktorer ökar arbetstagarnas genomsnittliga dos”, konstaterar Jari Paajanen på Finnair.

”STUK övervakar finländska flygbolag. Bolagen har procedurer för bestämning och övervakning av strålningsexponeringen, och vid planering av arbetspass och -rutter säkerställer man att personalens doser inte överskrider exponeringsgränserna”, sammanfattar Riina Alén.

Omfattningen av underhållsarbetet på kärnkraftverken varierar, men doserna hålls under kontroll

Under fjolåret registrerade STUK stråldosdata för sammanlagt 14 603 arbetstagare. Utöver personer som exponeras för naturlig strålning – radon och rymdstrålning – ingick knappt 11 000 arbetstagare i STUK:s egentlig dosövervakning. Dessa personer arbetar inom användningen av kärnenergi, hälsovården, industrin, forskningen, veterinärmedicinen och tillverkningen av radioaktiva ämnen. Inte en enda arbetstagares stråldos överskred dosgränsen för arbetstagare.

Vid användningen av kärnenergi var den sammanlagda dosen som arbetstagarna utsattes för över en tredjedel större än föregående år. Den totala dosen varierar betydligt från år till år beroende på längden på den årliga servicen och de underhållsarbeten som utförs på anläggningarna.

Till exempel hade Fortum i Lovisa I ifjol ett underhållsstopp på 38 dygn. Sådant genomförs vart fjärde år. Under underhållsstoppet utförde bolaget utöver bränslebyte även omfattande inspektioner och ändringsarbeten. Även om den sammanlagda dosen som arbetstagarna utsattes för ökade jämfört med tidigare år då man endast utfört mer kortvarigt årligt underhåll blev dosen ändå mindre än hälften av den sammanlagda dosen vid föregående fyraårsunderhåll.

Både i Lovisa och Olkiluoto underskred stråldoserna för de arbetstagare som deltog i underhållsarbetet klart både de dosgränser som stadgas i strålskyddsförordningen och kraftbolagens dosgränser.

Mer information

Inspektör Riina Alén, tfn (09) 759 88 326
Byråchef Jukka Sovijärvi, strålsäkerhet vid användning av kärnenergi tfn (09) 759 88 519
Kommunikationsspecialist Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Medeldos inom flygverksamhet (mSv) under åren 2001-2016. Den årliga dosen som arbetstagaren inom flygbesättning och kabinpersonal utsätts för får inte överskrida 6 millisievert. Den genomsnittliga stråldosen för finländare är 3,2 millisievert per år.

Strålning i arbete