Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Fettborttagning med ultraljud inom skönhetsvård är en risk vid graviditet

Fettborttagning med ultraljud inom skönhetsvård är en risk vid graviditet

22.3.2017 kl 15:58
Webbnyhet

Enligt en färsk utredning används ultraljudsapparater allmänt i tjänster inom skönhetsvård. Rätt utförda är de flesta åtgärderna säkra. Avlägsnande av fett som görs med apparater med stor effekt (s.k. ultraljudskavitation) kan dock vara farligt för kunden. Ingreppet ska i synnerhet inte vidtas under en graviditet.

Social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen (STUK) anser det befogat att även i övrigt kontrollera användningen av ultraljud bättre än för närvarande i fråga om tjänster inom skönhetsvården. Tillhandahållare av tjänster kan utan att veta om det använda apparater med stor effekt så att kundens hälsa äventyras.

Målet för ultraljudskavitation är att förstöra fettväv med ultraljud och förmå fettet att försvinna från kroppen genom ämnesomsättningen. Uppskattningsvis utförs sådana ingrepp på 100 verksamhetsställen i Finland. Vid kavitation kan ultraljudet tränga in i kroppen till ett djup av tiotals centimeter. Därför kan skelettet, de inre organen och vid graviditet fostret hos den person som behandlas exponeras för ultraljud. Ultraljudet kan till exempel skada blodkärl och nervsystemet och orsaka inflammation och blödning i vävnader. Dessutom kan ämnen som ansamlats i fettlagret och som till följd av ingreppet frigörs och transporteras i kroppen orsaka en risk för hälsan hos den som behandlas, ett ammat barn eller fostret.

Tjänster inom skönhetsvården ska hållas isär från medicinska ultraljudsundersökningar där ultraljud utnyttjas bland annat vid cancerscreening och fosterscreening. Dessa undersökningar medför inte olägenhet för patientens eller fostrets hälsa. Vid fosterscreening används till exempel apparater med en betydligt lägre effekt än vid kavitation. Dessutom har ingreppen vid medicinsk användning planerats i enlighet med behoven så att de inte medför skadliga verkningar.

Social- och hälsovårdsministeriet ska föreslå gränsvärden för exponering för icke medicinsk användning av ultraljud i samband med totalreformen av strålskyddslagen. Gränsvärdena förbättrar kundernas säkerhet i tjänsterna inom skönhetsvården. Gränsvärdena ger också möjlighet att effektivisera övervakningen av riskbenägna ultraljudsbehandlingar.

I den nu publicerade utredningen om begränsning av exponeringen för ultraljud har man sammanställt forskningsrön om hälsoeffekter av ingrepp inom skönhetsvården som utförs med ultraljud samt presenterat internationella rekommendationer för begränsning av exponeringen. Motsvarande utredningar har även gjorts i andra länder, såsom Förenta staterna, Tyskland och Storbritannien. I utredningen ges ett förslag till begränsning av exponeringen för icke-medicinskt ultraljud i den kommande strålskyddslagen.

Utredningen gjordes av Tim Toivo, Pasi Orreveteläinen, Sami Kännälä och Tommi Toivonen (STUK publikationer STUK-TR 24/Mars 2017).

Ytterligare information

Medicinalråd Mikko Paunio, STM, tfn 02951 63312
Laboratoriechef Tommi Toivonen, STUK, tfn 09 759 88 660

Utredning om begränsning av exponeringen för strålning (på finska)
Stuk övervakar: Skönhetsvård med icke-joniserande strålning
 

Strålning i arbete