Tillbaka till föregående sida

En skadade cesiumkällan är isolerad och förvaras i Suomen Nukliditekniikka Oy:s lager

En skadade cesiumkällan är isolerad och förvaras i Suomen Nukliditekniikka Oy:s lager

10.3.2016 kl 18:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) och företaget Suomen Nukliditekniikka Oy har identifierat den individuella skadade cesium-källan. Källan har isolerats och den förvaras i lagret hos Suomen Nukliditekniikka Oy, som hanterar radioaktivt småavfall.

Partikelsamlaren på Strålsäkerhetscentralens tak i Kasberget i Helsingfors samlade ovanligt mycket radioaktivt cesium-137 den 3 och 4 mars. Mätresultatet, 4 000 mikrobecquerel per kubikmeter luft, är cirka tusenfaldigt jämfört med det normala, men är ändå enbart en miljondel av sådana halter som människorna bör skydda sig mot.

”På onsdag kväll den 9 mars lokaliserade vi källan till observationerna av cesium-137 till Suomen Nukliditekniikkas lokaler. Efter detta begärde vi att få en redogörelse av Nukliditekniikka och fortsatte med våra egna mätningar. I samarbete med Nukliditekniikka kunde vi identifiera den skadade strålkällan, som isolerades omedelbart”, berättar Eero Kettunen, direktör för avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet vid STUK.

Det är fråga om en strålkälla som används för mätning av ythöjd inom industrin. Strålkällor av det här slaget är vanliga och det finns tusentals sådana strålkällor i Finland. ”Strålkällan har placerats i ett hölje som vanligen förhindrar att källan blir skadad. I det här fallet har strålkällan dock blivit skadad av en okänd orsak”, fortsätter Kettunen.

STUK för ett register över alla strålkällor i Finland. Registret visar att strålkällan kommit till Suomen Nukliditekniikka från UPM-Kymmene i Kaipola.  

”I samarbete med UPM kontrollerar vi att lokalerna i Kaipola är rena. De första mätresultaten visade inget avvikande. Genom mätningar som STUK utförde kunde vi redan tidigare konstatera att den person som hanterat strålkällan hos Suomen Nukliditekniikka inte har en avvikande mängd cesium i sin kropp. Utifrån detta bedömer vi att incidenten inte har några skadliga effekter på hälsan. Det är viktigt att vi lär oss så mycket som möjligt av den här händelsen och noga överväger de vidare åtgärder som behövs. Vi utvecklar övervakningen av strålkällor som tagits ur bruk och ger verksamhetsutövare anvisningar om hur de ska utveckla sina förfaranden vid hantering och lagring av strålkällorna”, säger Eero Kettunen.

STUK har begärt att Nukliditekniikka gör upp en plan för rengöring av de kontaminerade lokalerna och den fortsatta behandlingen av den skadade strålkällan. ”Arbetet med att rengöra STUK:s egna lokaler pågår fortfarande. En del av de kontaminerade lokalerna har redan tagits i normalt bruk. Halterna som uppmätts i fastigheten har varit mycket små och utgör ingen skada för hälsan. Vi vill rengöra alla kontaminerade ytor eftersom de mätningar som vi gör med exceptionellt hög precision kräver en helt ren laboratorie- och mätningsmiljö”, berättar direktör Tarja K. Ikäheimonen vid STUK.  

Ytterligare information:

Direktör Eero Kettunen, tfn (09) 759 88 203
Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 795

STUK övervakar strålningsverksamhet i Finland

Enligt strålskyddslagen förutsätter användning av strålning att verksamhetsutövaren har ett säkerhetstillstånd som utfärdats av STUK. Tillståndshavaren ska alltid sörja för att personer som använder strålning har fått rätt utbildning och anvisningar och att deras behörighet har definierats på behörigt sätt. Verksamhetsutövaren har ett obegränsat ansvar för att verksamheten är säker. STUK övervakar att strålskyddslagen och de förordningar och föreskrifter som getts på basis av lagen iakttas. Till vissa delar övervakas användningen av strålning och strålkällornas säkerhet också av Valvira och Tullen.

Strålning i miljön
Dela denna sida

Dela denna sida