Aktuellt Aktuellt

Aktuellt

Aktuellt

Innehållspublicerare

null En grupp frivilliga utbildas för strålningsmätning

En grupp frivilliga utbildas för strålningsmätning

23.3.2018 kl 08:00
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK), Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och Försörjningsberedskapscentralen (FBC) inledde i samarbete ett projekt för att rekrytera, utbilda och utrusta en strålningsmätningsgrupp bestående av frivilliga. Gruppen förstärker Finlands strålningsmätningsberedskap i ett läge där det behövs rikligt med information om strålningen i omgivningen för att garantera säkerheten och till stöd för myndigheternas beslut.

Strålningsmätningsgruppens pilotkurs ägde rum 16 –18.3.2018.  Gruppens uppgifter lämpar sig särskilt väl till exempel för reservister med utbildning i skyddsbranschen och andra med erfarenhet av strålskydd, mätning av strålning, radiokemi eller skyddsutrustning.

”Tidigare erfarenhet behövs emellertid inte. De här uppgifterna lär sig gruppmedlemmarna via studierna och övningar”, säger byråchef Jukka Sovijärvi vid STUK.

Pilotkursen fortsätter ännu i april. Strålningsmätningsgruppens grundutbildning inleds hösten 2018 utifrån de erfarenheter som pilotkursen har gett. Grundutbildningen genomförs som öppna, icke-militära kurser vid MPK för dem som intresserar sig för verksamheten. Av deltagarna bildas en grupp som arbetar på frivillig basis, som har kunskaper om strålningsmätning och som kan arbeta med uppgifter gällande strålningsmätningstrålnings som stöd för myndigheterna. En mångsidig och modern mätningsutrustning kommer att anskaffas för strålningsmätningsgruppen.

I en stålrisksituation upprätthåller STUK strålningslägesbilden och rekommenderar de behöriga myndigheterna åtgärder för skydd av befolkningen. Rekommendationerna baserar sig bland annat på strålningsmätningar i miljön som också frivilliga med utbildning för uppgifterna i framtiden kan genomföra under ledning av myndigheterna och i syfte att stöda dessa.

Samhällets verksamhetsförutsättningar ska tryggas även vid en strålrisksituation

Sannolikheten för en allvarlig strålrisksituation i Finland är låg men eftersom de omfattande och långvariga konsekvenserna av en olycka kan beröra hela samhället måste man vara förberedd på dem. En risksituation kan till exempel en olycka på en kärnteknisk anläggning i Finland eller i närområdena ge upphov till eller så kan risken vara en följd av lagstridiga gärningar.

Strålsäkerhetscentralens strategiska mål är att samhällets verksamhetsförutsättningar ska tryggas i alla eventuella strålrisksituationer. Samhällets beredskap inför olika slag av strålningsolyckor och störningstoleransen i en olycksfallssituation utvecklas i samarbete med de övriga aktörerna. I Säkerhetsstrategin för samhället, som publicerades hösten 2017, är förhindrande av strålrisksituationer och beredskapen inför sådana en strategisk uppgift för den inre säkerheten.

I det första pilotkursveckoslutet deltog 20 ivriga och motiverade kursdeltagare. Under kursen lärde deltagarna känna mätanordningarnas egenskaper och användningen av dem samt korrekt användning av skyddsutrustning.
I det första pilotkursveckoslutet deltog 20 ivriga och motiverade kursdeltagare. Under kursen lärde deltagarna känna mätanordningarnas egenskaper och användningen av dem samt korrekt användning av skyddsutrustning. Bild: Jukka Sovijärvi/STUK


Närmare information:

Byråchef Jukka Sovijärvi, tfn (09) 759 88 519
Överinspektör Petri Smolander, tfn (09) 759 88 449
Kommunikationsspecialist Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210


Länkar:

Tilläggsinformation på MPK:s webbplats (mpk.fi)
STUK:s strategi 2018–2022 (stuk.fi)
Säkerhetsstrategi  för samhället  (turvallisuuskomitea.fi)

Strålrisk och beredskap
uppdaterad
25.4.2018 kl 11:09