Tillbaka till föregående sida

COSMOS-undersökningen utreder hälsoeffekterna av mobiltelefoner: STUK bjuder in 11 600 personer till den fortsatta enkäten

COSMOS-undersökningen utreder hälsoeffekterna av mobiltelefoner: STUK bjuder in 11 600 personer till den fortsatta enkäten

29.10.2014 kl 12:00
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) startade 2009 tillsammans med Tammerfors universitet en uppföljningsundersökning för konsumenter kring mobiltelefoner (COSMOS, Cohort study of mobile phone use and health). Undersökningen omfattar både en enkät i startskedet samt en fortsatt enkätblankett några år senare. Nu ombeds alla de som deltagit i COSMOS-undersökningen 2010 eller 2011 att fylla i den fortsatta enkäten. Inbjudan kommer att skickas per e-post eller som sms i slutet av oktober.

COSMOS strävar efter att ge mer tillförlitlig och mångsidigare information gällande kopplingen mellan användningen av mobiltelefon och negativa hälsoeffekter. De hälsoeffekter som utreds är vid sidan av tumörer i huvudet bland annat neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och MS, sjukdomar i blodomloppet samt diverse symtom som till exempel huvudvärk, depression, sömnstörningar och tinnitus. Information om sjukdomarna hos de personer som samtyckt till undersökningen insamlas med enkäten men också ur hälsovårdens register. All information som insamlas för undersökningen är ytterst konfidentiell.

Uppgifter som gäller mängden av mobiltelefonanvändning fås direkt av mobiltelefonoperatörerna, medan omfattningen tidigare baserats på enkätdeltagarnas egna uppskattningar. För tillfället ger både DNA och TeliaSonera uppgifter om samtalstider för undersökningen.

De första resultaten av undersökningen kommer under nästa år. Utgående från de uppgifter som fås via enkäten analyseras bland annat förekomsten av olika symtom i förhållande till användningen av mobiltelefon.

COSMOS-undersökningen är en del av ett omfattande europeiskt projekt i vilket uppföljningen tar minst tio år. Förutom Finland deltar Sverige, Danmark, England och Holland i projektet.

Sätten att använda mobilen har inte förändrats nämnvärt

Utgående från den information som samlats in tidigare verkar det som att samtalssätten bland dem som deltar i COSMOS-undersökningen inte nämnvärt skulle ha förändrats. Av dem som redan fyllt i den fortsatta enkäten uppgav 60 procent att de talat 1–9 samtal om dagen år 2005 och 2013 var det 58 procent som talade lika ofta. Dock visade det sig att de som uppgett att de talat allra mest år 2005, det vill säga över tio samtal om dagen, hade 54 procent minskat på antalet samtal till 2013. Den tid man talar i mobiltelefonen har också hållits oförändrad. År 2005 uppskattade 35 procent av respondenterna att de talat en till tre timmar i veckan i mobiltelefon och år 2013 var motsvarande andel 34 procent.

Användningen av internet i mobiltelefonen har ökat mycket. År 2009 använde nio procent av respondenterna mobiltelefonen för att surfa på internet flera gånger per dag eller så att anslutningen var öppen hela tiden, medan motsvarande andel år 2013 var 36 procent.

Oron för effekterna av mobiltelefonanvändningen på den egna hälsan har hållits relativt oförändrad. År 2009 var cirka fem procent mycket oroliga eller verkligt oroliga för mobiltelefonens hälsoeffekter och 2013 var andelen fyra procent.

Mer information:

Forskare Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210

www.cosmostutkimus.fi (på finska)

Mobiltelefoner och basstationer
Dela denna sida

Dela denna sida